[ - ] Printer
Summary:

Chính mình Thầy đến chốn Nam bang,

Mượn đất đem gieo mối Đạo vàng,

Tưới nước vun phân Nho, Thích, Lão,

Nâng cành sửa lá Pháp, Hòa, Tăng,


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1451 Read: 298
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. Tình Tạo Hóa - Thiên Lý Đàn 4 2 1966 by NgocHoangThuongDe [ - ] (1451 words)

 
 
Trang Chánh • •