[ - ] Printer
Summary:

Giá trị là điều mà con người quan tâm đến nhất, cho là quý nhất.

 Đối với một người bình thường, giá trị là nhà, đất…nên Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:


Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2342 Read: 302
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007

1. Giá Trị Tâm Linh Siêu Việt by HueY [ - ] (2342 words)

 
 
Trang Chánh • •