[ - ] Printer
Summary: Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển 1, Thầy đã dạy như sau: “Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành.
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 5198 Read: 481
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007

1. Bộ Thiết Giáp của Người Tu by Thien_Hanh [ - ] (5198 words)

 
 
Trang Chánh • •