[ - ] Printer
Summary:

Thế sự giả chơn thôi trối kệ,
Tùy thời công quả với công phu
"Thế sự giả chơn thôi trối kệ,
Tùy thời công quả với công phu"


Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3161 Read: 361
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007

1. Học tập lời dạy của Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn về hai chữ Công Phu by HueY [ - ] (3161 words)

 
 
Trang Chánh • •