[ - ] Printer
Summary: Ngay khi mới ra đời, quyển sách đã được sự chiếu cố lân mẫn của mọi giới trong và ngoài đạo. Các Hội Thánh như: Tây-Ninh, Bến-Tre, Tiên-Thiên, Truyền giáo (Trung-Việt) đã được thông tri về sách này, vốn do một cá nhân tín đồ biên soạn, nhưng không phải là không có một tầm quan trọng tối đa khi mà từ trước nay chưa có một tác phẩm nào nói lên tiếng nói trung thực vô-tư đối với Cao-Đài.
Rated: Quyễn sách
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 30 Completed: Yes
Word count: 175778 Read: 19914
Published: 08/05/2007 Updated: 08/05/2007

1. Tựa của Cố Bảo-Pháp Nguyễn-Trung-Hậu by Dong_Tan [ - ] (2082 words)

2. Lời nói đầu by Dong_Tan [ - ] (2049 words)

3. Thời kỳ chuyễn tiếp by Dong_Tan [ - ] (2831 words)

NGŨ CHI MINH ĐẠO VỚI ĐẠO CAO-ÐÀI

4. B- YẾU-TỐ TÂM-LINH TÂY PHƯƠNG by Dong_Tan [ - ] (6088 words)

THÔNG-LINH-HỌC TÂY PHƯƠNG VÀ ĐẠO CAO-ÐÀI

5. a - SỰ XUẤT HIỆN ĐỨC A Ă Â by Dong_Tan [ - ] (5598 words)

6. e - VỌNG THIÊN CẦU ĐẠO: by Dong_Tan [ - ] (3894 words)

7. II Thời kỳ Khai đạo (1) by Dong_Tan [ - ] (6685 words)

8. C. ĐÊM GIAO THƯÀ (12 FÉVRIER l926) by Dong_Tan [ - ] (3675 words)

9. GIAI ĐỌAN III : A. NHỮNG BIẾN CỐ NHÂN SỰ. by Dong_Tan [ - ] (5278 words)

B. SỰ THÀNH HÌNH PHẦN VÔ-VI VÀ PHẦN PHỔ-ĐỘ

10. VAI TRÒ VÔ VI TRONG PHẦN PHỔ-ĐỘ by Dong_Tan [ - ] (5615 words)

11. NỀN TẢNG PHẦN PHỔ-ĐỘ by Dong_Tan [ - ] (4337 words)

1 - TỔ CHỨC THEO VÔ VI

12. b - KHAI ĐAỌ VỚI CHÍNH PHỦ by Dong_Tan [ - ] (7192 words)

13. III Chính Thể Phổ Độ - Thời kỳ lập Đạo by Dong_Tan [ - ] (6238 words)

14. IV Công cuộc phổ độ lục tỉnh by Dong_Tan [ - ] (7523 words)

15. 2- Sự thành hình Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài by Dong_Tan [ - ] (7047 words)

16. Sự thành hình Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài by Dong_Tan [ - ] (8467 words)

17. VIII Sự tiến hành cơ đạo từ năm 1927-1932 by Dong_Tan [ - ] (9402 words)

18. TỔNG KẾT TRONG NAM by Dong_Tan [ - ] (4713 words)

19. TỔNG KẾT TRONG NĂM: by Dong_Tan [ - ] (7584 words)

20. CHƯƠNG TRÌNH hành sự của Hiệp Thiên Đài by Dong_Tan [ - ] (7527 words)

21. Cơ Khảo thí tại Tòa Thánh Tây Ninh by Dong_Tan [ - ] (9165 words)

22. Cơ Khảo thí tại Tòa Thánh Tây Ninh (tt) by Dong_Tan [ - ] (4619 words)

23. HỘI NHƠN SANH BẤT THƯỜNG NGÀY 26-11-1933 by Dong_Tan [ - ] (6699 words)

24. Cơ đạo tiến ở hai nơi : Tây Ninh và Bến Tre by Dong_Tan [ - ] (6129 words)

25. Việc điều đình về Toà Thánh Tây Ninh bất thành by Dong_Tan [ - ] (5810 words)

26. Tổng kết trong năm by Dong_Tan [ - ] (5284 words)

27. XI - SỰ THÀNH HÌNH CÁC PHÁI ĐẠO by Dong_Tan [ - ] (7193 words)

28. 5 – PHÁI BẾN-TRE (BAN-CHỈNH-ĐẠO) by Dong_Tan [ - ] (4258 words)

29. XII : Sự qui nhứt nền đạo. by Dong_Tan [ - ] (4765 words)

30. XIII Quốc Tế với Đạo Cao Đài by Dong_Tan [ - ] (8031 words)

 
 
Trang Chánh • •