[ - ] Printer
Summary: Sự lâm phàm của Đức Thượng Đế để mở ra Tam Kỳ Phổ Độ quả thật là một dấu ấn nổi bật nhất của Đạo Kỳ ba
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 9245 Read: 353
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007

1. Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ by ThienChi [ - ] (9245 words)

 
 
Trang Chánh • •