[ - ] Printer
Summary: Vũ trụ và đạo Cao Đài đúng là hai thực thể khác nhau, nhưng đã được sáng tạo bởi cùng một bàn tay của Thượng Đế
Rated: Thuyết Trình
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 8061 Read: 303
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007

1. Cao Đài Nơi Vũ Trụ by Thien_Quang [ - ] (8061 words)

 
 
Trang Chánh • •