[ - ] Printer
Summary:

  Trong “tiến trình của ngày sơ khai Đại Đạo”, những sự kiện lịch sử có liên quan đến ngày 13 tháng 3 là những gì ?
     Hiện nay một số nơi, hàng năm đều thiết lễ kỷ niệm ngày Đức Ngô thành đạo. Đúng nhưng chưa đủ !


Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2195 Read: 356
Published: 05/06/2007 Updated: 05/06/2007

1. Ý nghĩa ngày 13 tháng 3 by DatTuong [ - ] (2195 words)

 
 
Trang Chánh • •