[ - ] Printer
Summary: Trên thế giới ngày nay, những sách vở nói về các vấn đề huyền linh có rất nhiều, sau khi sưu tầm sự thật về những bậc làm cho tôi cảm thấy khích lệ tinh thần để trình bày kinh nghiệm riêng của tôi về những đấng Chân Sư của Phương Đông. Trong những chương sách này, tôi không có ý diễn tả một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào
Rated: Quyễn sách
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 17 Completed: Yes
Word count: 106808 Read: 8595
Published: 05/04/2007 Updated: 05/04/2007
Story Notes:

Chương Một      
1. Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên Với Các Vị Chân Sư

1. Chương 1. Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên Với Các Vị Chân Sư by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (9889 words)

Chương Một      
1. Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên Với Các Vị Chân Sư

2. Chương 1. Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên Với Các Vị Chân Sư (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (3856 words)

3. Chương 2 Quyền Năng Sáng Tạo Và Tâm Thức Bồ Đề by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (6700 words)

Chương Hai
1. Quyền Năng Sáng Tạo Và Tâm Thức Bồ Đề

4. Chương 2 Quyền Năng Sáng Tạo Và Tâm Thức Bồ Đề (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (3833 words)

5. Chương 3 Một Ngôi Đền Cổ Một Trăm Hai Mươi Thế Kỷ by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (5779 words)

Chương Ba
1. Một Ngôi Đền Cổ Một Trăm Hai Mươi Thế Kỷ

6. Chương 3 Một Ngôi Đền Cổ Một Trăm Hai Mươi Thế Kỷ (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (5043 words)

7. Chương 4: Vị Mẫu Thân Của Chân Sư Tuệ Minh by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (6386 words)

Chương Bốn
1. Vị Mẫu Thân Của Chân Sư Tuệ Minh

8. Chương 4: Vị Mẫu Thân Của Chân Sư Tuệ Minh (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4709 words)

9. Chương 5: Một Ngôi Đền Đục Trong Hang Núi by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (6358 words)

Chương Năm
1. Một Ngôi Đền Đục Trong Hang Núi

10. Chương 5: Một Ngôi Đền Đục Trong Hang Núi (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (6783 words)

11. Chương 6: Một Nền Văn Minh Cổ Xưa by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (8884 words)

Chương Sáu
1. Một Nền Văn Minh Cổ Xưa Đến Hai Trăm Ngàn Năm

12. Chương 6: Một Nền Văn Minh Cổ Xưa (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (6414 words)

13. Chương 7: Một Cuộc Cứu Chữa Nhiệm Màu by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4489 words)

Chương Bảy
1. Một Cuộc Cứu Chữa Nhiệm Màu

14. Chương 7: Một Cuộc Cứu Chữa Nhiệm Màu (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (6846 words)

15. Chương 8: Một Đêm Yên Tịnh Với Đức Jesus by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (7960 words)

Chương Tám
1. Một Đêm Yên Tịnh Với Đức Jesus

16. Chương 8: Một Đêm Yên Tịnh Với Đức Jesus (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (9832 words)

17. Chương 8: Một Đêm Yên Tịnh Với Đức Jesus (tt1) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (3047 words)

 
 
Trang Chánh • •