[ - ] Printer
Summary: Quyển Hồi Ký này của tu sĩ Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về các bậc thánh nhân, hiền triết Ấn Độ, không phải được viết ra bởi một ký giả hay văn sĩ ngoại quốc, mà bởi một tác giả nòi giống và cùng một nền giáo dục tâm linh với những người mà ông diễn tả. Nói tóm lại, đây là một quyển sách của một người Yogi viết về những người Yogi.
Rated: Quyễn sách
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 16 Completed: Yes
Word count: 74741 Read: 6900
Published: 04/27/2007 Updated: 04/27/2007

1. Mục lục Xứ Phật huyền bí by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (359 words)

2. Chương 1 Phương Pháp Môn Kriyâ Yoga by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (3429 words)
Phương Pháp Môn Kriyâ Yoga

3. Chương 2 Một Trường Yoga Tại Ranchi by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (5937 words)
Một Trường Yoga Tại Ranchi

4. Chương 3 Định Luật Phép Lạ by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (7021 words)
Định Luật Phép Lạ

5. Cgương 4 Đạo Sư Mahasaya by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4345 words)

Đạo Sư Mahasaya

6. Chương 5 Một Chuyện Hồi Sinh by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (3924 words)

Một Chuyện Hồi Sinh

7. Chương 6 Tôn Sư Babaji Đấng Cứu Thế by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (3994 words)

Tôn Sư Babaji Đấng Cứu Thế

8. Chương 7 Một Cung Điện Trên Dãy Tuyết Sơn by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (8184 words)

Một Cung Điện Trên Dãy Tuyết Sơn

9. Chương 8 Gương Thánh Thiện by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (5729 words)

Gương Thánh Thiện

10. Chương 9 Cuộc Hành Trình Sang Mỹ Quốc by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4094 words)

Cuộc Hành Trình Sang Mỹ Quốc

11. Chương 10 Nữ Thánh Thérèse Neumann by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4229 words)

Nữ Thánh Thérèse Neumann

12. Chương 11 Trở Về Ấn Độ by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (5323 words)

Trở Về Ấn Độ

13. Chương 12 Cuộc Viếng Thăm Thánh Gandhi by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (5895 words)

Cuộc Viếng Thăm Thánh Gandhi

14. Chương 13 Nữ Thánh An Lạc by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (2782 words)

Nữ Thánh An Lạc

15. Chương 14 Nữ Thánh Giri Bala by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4717 words)

Nữ Thánh Giri Bala

16. Chương 15 Sư Phụ Từ Trần Và Phục Sinh by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4779 words)
Sư Phụ Từ Trần Và Phục Sinh

 
 
Trang Chánh • •