[ - ] Printer
Summary:  Trước kia con là người đại ác, nhưng sớm thức tỉnh tu hành, theo Phật, Pháp, Tăng, trong lúc hành đạo, con đã trãi qua bao nhiêu thử thách đắng cay. Số mình dốt nát, Kinh Luật chẳng thông, phiền một nỗi tuổi già tu muộn. Ngoài đời khảo đảo, trong đạo lại mỉa mai, biết mình nghiệp nặng, kiếp trước vụng tu. Nên con có nguyện cùng mười phương chư Phật cho con được trả hết nghiệp trong một kiếp này, mong nhờ kiếp sau trong sạch mà đi ngay vào đường đạo, không còn bị oan gia dẫn dắt, nghiệp chướng kéo lôi.
Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Quyễn sách, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 17 Completed: Yes
Word count: 16150 Read: 7528
Published: 04/26/2007 Updated: 04/26/2007

1. Mục lục Cô Ba Cháo Gà by Hue_Hien [ - ] (117 words)

2. Lời Tự Trần by Hue_Hien [ - ] (934 words)

3. Nằm Mộng by Hue_Hien [ - ] (670 words)

4. Chết Ði Ðịa Ngục Lần Thứ Nhất by Hue_Hien [ - ] (1011 words)

5. Quả Báo by Hue_Hien [ - ] (1044 words)

6. Cầu Siêu Và Bị Kết Án by Hue_Hien [ - ] (1655 words)

7. Chịu Quả Báo by Hue_Hien [ - ] (960 words)

8. Ngục Thứ Nhất, Hai, Ba, Và Tư by Hue_Hien [ - ] (1173 words)

9. Ngục Thứ Năm Và Thứ Sáu by Hue_Hien [ - ] (1161 words)

10. Ngục Thứ Bảy...Nói Chuyện Với Cậu by Hue_Hien [ - ] (1602 words)

11. Trở Về Dương Thế Và Xuống Ðịa Ngục Lần Thứ Hai by Hue_Hien [ - ] (1130 words)

12. Phá Tiếp Ngục Thứ Bảy, Tám, Và Chín by Hue_Hien [ - ] (1453 words)

13. Ngục Thứ Mười...Vào Núi Lửa by Hue_Hien [ - ] (1244 words)

14. Ngục Vô Gián by Hue_Hien [ - ] (637 words)

15. Hồn Ði Ðầu Thai Làm Thú by Hue_Hien [ - ] (413 words)

16. Trở Về Cõi Diêm Phù Ðề, Gặp Thầy Tiền Kiếp by Hue_Hien [ - ] (480 words)

17. Qua Cảnh Long Vương by Hue_Hien [ - ] (466 words)

 
 
Trang Chánh • •