[ - ] Printer
Past Featured StorySummary:

Hạnh Phúc Chân Thường 

Trong cuốn sách này, rất nhiều những lời đối thoại với đức Đạt Lai Lạt Ma được kết tập lại. Những lần gặp gỡ riêng với Ngài tại Arizona và Ấn Độ được dùng làm cơ sở cho cuốn sách này với một mục đích rõ rệt là đưa ra những quan điểm của Ngài về một cuộc sống hạnh phúc hơn


Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Quyễn sách, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 22 Completed: Yes
Word count: 137840 Read: 10795
Published: 04/23/2007 Updated: 04/24/2007

1. Lời giới thiệu by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (4664 words)

2. Chương 1 QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (2108 words)

PHẦN 1. MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI

Chương 1

 

QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC

3. Chương 2 CỘI NGUỒN CỦA HẠNH PHÚC by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (7507 words)

Chương 2 

CỘI NGUỒN CỦA HẠNH PHÚC

4. Chương 3 HUẤN LUYỆN TÂM THỨC by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (5922 words)

Chương 3

 HUẤN LUYỆN TÂM THỨC ĐỂ ĐÓN NHẬN HẠNH PHÚC 

5. Chương 4 HỒI PHỤC HẠNH PHÚC BẨM SINH by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (5736 words)

Chương 4 

HỒI PHỤC HẠNH PHÚC BẨM SINH

6. Chương 5 MỘT KHUÔN MẪU MỚI CỦA TÌNH CẢM by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (7682 words)

HẠNH PHÚC CHÂN THƯỜNG

THE ART OF HAPPINESS

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Bác Sĩ  Howard C. Cutler 

Nguyên Dực chuyển ngữ

 ---o0o---

PHẦN 2. NHIỆT TÌNH VÀ TỪ TÂM CỦA NHÂN LOẠI 

Chương 5

 

MỘT KHUÔN MẪU  MỚI CỦA TÌNH CẢM RIÊNG TƯ

7. Chương 6 ĐÀO SÂU MỐI LIÊN HỆ VỚI THA NHÂN by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (8188 words)

Chương 6

 

ĐÀO SÂU MỐI LIÊN HỆ VỚI THA NHÂN

8. Chương 6 ĐÀO SÂU MỐI LIÊN HỆ VỚI THA NHÂN (tt) by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (3974 words)

9. Chương 7 GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH CỦA TỪ TÂM by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (7274 words)

Chương 7

 

GIÁ TRỊ VÀ LỢI  ÍCH CỦA TỪ TÂM

10. Chương 8 ĐỐI DIỆN VỚI KHỔ NÃO by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (7573 words)

HẠNH PHÚC CHÂN THƯỜNG

THE ART OF HAPPINESS

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Bác Sĩ  Howard C. Cutler 

Nguyên Dực chuyển ngữ

 ---o0o---

PHẦN 3. CHUYỂN HÓA ĐAU THƯƠNG 

Chương 8

 

ĐỐI DIỆN VỚI KHỔ NÃO

11. Chương 9 TỰ TẠO KHỔ NÃO by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (6430 words)

Chương 9

 

TỰ TẠO KHỔ NÃO

12. Chương 9 TỰ TẠO KHỔ NÃO (tt) by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (4180 words)

13. Chương 10 CHUYỂN HƯỚNG VIỄN TƯỢNG by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (8917 words)

Chương 10

 

CHUYỂN HƯỚNG VIỄN TƯỢNG

14. Chương 10 CHUYỂN HƯỚNG VIỄN TƯỢNG (tt) by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (3413 words)

15. Chương 11 TÌM HIỂU MỤC ĐÍCH CỦA ĐAU ĐỚN VÀ KHỔ NÃO by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (8562 words)

Chương 11

 

TÌM HIỂU MỤC ĐÍCH CỦA ĐAU ĐỚN VÀ KHỔ NÃO

16. Chương 12 ĐƯA ĐẾN ĐỔI THAY by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (5966 words)

HẠNH PHÚC CHÂN THƯỜNG

THE ART OF HAPPINESS

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Bác Sĩ  Howard C. Cutler 

Nguyên Dực chuyển ngữ

 ---o0o---

PHẦN 5. KHẮC PHỤC CHƯỚNG NGẠI 

Chương 12

 

ĐƯA ĐẾN ĐỔI THAY

17. Chương 12 ĐƯA ĐẾN ĐỔI THAY (tt) by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (7347 words)

18. Chương 13 ĐỐI PHÓ VỚI GIẬN DỮ VÀ THÙ HẬN by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (7726 words)

Chương 13

 

ĐỐI PHÓ VỚI GIẬN DỮ VÀ THÙ HẬN

19. Chương 14 ĐỐI PHÓ VỚI LO LẮNG VÀ TỰ LƯỢNG by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (9867 words)

Chương 14

 

ĐỐI PHÓ VỚI LO LẮNG VÀ TỰ LƯỢNG

20. Chương 14 ĐỐI PHÓ VỚI LO LẮNG VÀ TỰ LƯỢNG (tt) by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (3713 words)

21. Chương 15 CÁC GIÁ TRỊ TINH THẦN CĂN BẢN by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (9207 words)

HẠNH PHÚC CHÂN THƯỜNG

THE ART OF HAPPINESS

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Bác Sĩ  Howard C. Cutler 

Nguyên Dực chuyển ngữ

 ---o0o---

PHẦN 5.

QUÁN TƯỞNG CHUNG CUỘC VỀ MỘT ĐỜI SỐNG TÂM LINH 

Chương 15

 

CÁC GIÁ TRỊ TINH THẦN CĂN BẢN

22. Chương 15 CÁC GIÁ TRỊ TINH THẦN CĂN BẢN (tt) by Dat_Lai_Lat_Ma [ - ] (1884 words)

 
 
Trang Chánh • •