[ - ] Printer
Summary:

Cảnh cũ đàn Xuân viếng bạn lành,

Xuân lai mừng khắp cả em anh,

Tân Xuân phơi phới tâm hành Đạo,

Xuân lập công to cốt để dành.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1128 Read: 299
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007

1. Chúc Xuân - Vĩnh Nguyên Tự 21 1 1966 by admin [ - ] (1128 words)

 
 
Trang Chánh • •