[ - ] Printer
Summary: Phải công nhận rằng tiếng Việt Nam rất là phong phú. Đối với người tu, nội một chữ "TU", nếu phân tách ra, chúng ta thấy không biết bao nhiêu là ý nghĩa, bao nhiêu là hình thức,
Rated: Thuyết Trình
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 5 Completed: Yes
Word count: 6448 Read: 3310
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007

1. Tu giả , tu thật hay tu dối by ThienTrung [ - ] (1889 words)

2. Tu luyện là gì ? by ThienTrung [ - ] (2219 words)

3. Tu Niệm là gì ? by ThienTrung [ - ] (716 words)

4. Tu Tịnh là gì ? by ThienTrung [ - ] (670 words)

5. Chapter 5 by ThienTrung [ - ] (954 words)
Tu chơn là gì ?

 
 
Trang Chánh • •