[ - ] Printer
Summary: Biển Đời, Tuồng Đời, Khổ Đời, Người Đời
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 299 Read: 387
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007

1. Biển Đời, Tuồng Đời, Khổ Đời, Người Đời by ThienTrung [ - ] (299 words)

 
 
Trang Chánh • •