[ - ] Printer
Summary: Để giải thích BIG BANG hay bom nguyên tử nổ đầu tiên trong Vũ Trụ hay DỊCH hay khởi động của TAO
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2140 Read: 304
Published: 03/01/2007 Updated: 05/06/2007

1. Giải thích BIG BANG by PeterHa [ - ] (2140 words)

 
 
Trang Chánh • •