[ - ] Printer
Summary: Cách lập giáo : Tôn giáo Cao Ðài được truyền bá ở thế gian do một Ðấng Giáo Chủ Vô Hình. Ngài là Ðấng Toàn Năng, Toàn Giác, Hằng Hữu và thanh quang điển lành của Ngài chiếu phóng khắp nơi trong Vũ Trụ.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1779 Read: 352
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007

1. Ðặc-điểm của Ðạo Cao Ðài by PeterHa [ - ] (1779 words)

 
 
Trang Chánh • •