[ - ] Printer
Summary: Tân y khoa học cơ thể học,
Giải phẩu thây để móc hết ra,
Nghiên cưu, học hỏi tới già,
Tâm, Can, Tì, Phế, Thận là ngũ quan.

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 373 Read: 425
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007

1. Anh nhi= Phật tử=con đỏ=Hồng Hài Nhi= Thánh thai...là gì? by PeterHa [ - ] (373 words)

 
 
Trang Chánh • •