[ - ] Printer
Summary: Luyện kỷ là tập cái TÂM cho dứt sự thương yêu trìu mến thê thiếp tử tôn cùng ham muốn mọi sự ở thế gian.
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 4134 Read: 541
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007

1. Đơn thiền by HueY [ - ] (4134 words)

 
 
Trang Chánh • •