[ - ] Printer
Summary:

Thành Đạo do con trọn chí thành,

Ngăn ngừa tư dục ở tâm sanh,

Bụi trần chớ để mờ chơn tánh,

Ngôi vị Tiên Cung Mẹ sẵn dành.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1732 Read: 322
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007

1. Vạn-Quốc Tự (Chơn-Lý Ðàn) 10-9-1965 by DieuTriKimMau [ - ] (1732 words)

 
 
Trang Chánh • •