[ - ] Printer
Summary: Từ cổ chí kim các đại gia tư tưởng Đông Tây vẫn ra công tìm kiếm nguồn cội của vạn vật và đã nêu nhiều lý thuyết khác nhau về vấn đề nầy , căn cứ vào các quyết đoán tôn giáo hay sự khảo sát hiện tượng trong Trời Đất .
Rated: Thuyết Trình
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 6 Completed: Yes
Word count: 13525 Read: 2966
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007

1. Lời nói đầu by ChonTam [ - ] (1369 words)

2. Có Thượng Đế hay không ? by ChonTam [ - ] (2053 words)

3. Bản thể của Thượng Đế by ChonTam [ - ] (3335 words)

4. Thượng-Đế có tạo ra vạn vật không ? by ChonTam [ - ] (2143 words)

5. Đức Thượng Đế ở đâu ? by ChonTam [ - ] (2411 words)

6. Thượng-Đế có cứu vớt loài người không ? by ChonTam [ - ] (3583 words)
Theo hình học .

 
 
Trang Chánh • •