RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Quan Thế Âm Bồ Tát by QuanTheAm
[ - ]
Summary: Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
Categories: Thánh Giáo
Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Parent Series: None
Stories: 49
Open Series: Yes

Summary:

QUAN tước mấy ai được cửu trường,

ÂM thầm hành Đạo nối tình thương,

NHƯ không biết được phương châm ấy,

LAI học cứu mình thoát nhiễu nhương.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 912 Read Count: 315
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
02 Tìm chữ Muốn by QuanTheAm Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Một tấc QUAN ÂM một tấc vàng,

Thương đời BỒ TÁT giáng trần gian,

Đem mầm chơn lý gieo cùng khắp,

Nhắc nhở nhơn sanh tỉnh mộng tràng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1202 Read Count: 216
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

TAM-Kỳ rộng mở cõi Nam Thiên,

TRẤN định năm châu giữ mối giềng,

OAI đức từng phen ra cứu thế,

NGHIÊM minh lắm lúc nhọc Thần Tiên.

QUAN lâm tế chúng nên trò Thánh,

ÂM điệu hòa nhơn đạo nữ hiền,

BỒ-TÁT đã tu vô lượng kiếp,

Giáng trần mở Đạo chọn cơ duyên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2736 Read Count: 219
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Rưới nước nhành dương tắt lửa lòng,

Cứu người đang lạc nẻo gai chông,

Lên thuyền Bát Nhã sang bờ giác,

Chứng quả nghìn thu chốn đảo Bồng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1274 Read Count: 312
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Hễ tu thì phải làm cho đúng nghĩa của người tu. Nếu làm sai tôn chỉ mục đích của nó, đó là tự mình làm mất an ninh cho mình cũng như  cho tập thể. Dầu có nguyện năm bảy trăm câu cũng chẳng ích gì, lựa là một câu.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3131 Read Count: 219
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

QUAN trường như áo mặc rồi thay,

ÂM chất người ôi! kíp tạo gầy,

BỒ liễu, nam nhân tua gắng chí,

TÁT nhơn tát phúc chốn trần ai.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3620 Read Count: 318
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

NAM phương ai đã biết tu hành,

HẢI khổ thành sầu chớ lấn tranh,

NGẠN giác sẵn thuyền qua ngũ trược,

THƯỢNG thừa có nẻo yết Tam thanh.

QUAN tâm học hỏi tìm chơn lý,

ÂM điệu thinh văn chí lập thành,

NHƯ biết cội nguồn lên chín phẩm,

LAI đàn chứng chiếu chí tâm thành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1586 Read Count: 208
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Ðừng sợ e tu hành không đắc Ðạo, không đạt đến ngôi vị Phật Tiên, mà chỉ e cho phẩm hạnh đức độ và công quả của mình không xứng đáng để đảm nhận những ngôi vị ấy
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1854 Read Count: 223
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

THƯỜNG đến hồng trần độ chúng sanh,

mà chẳng nhiễm chốn hư danh,

NAM san giả khách khuyên người dữ,

Bắc HẢI hóa nhơn giúp kẻ lành.

QUAN tước ngàn phen tâm chẳng lụy,

Phúc ÂM muôn kiếp chí lo hành,

NHƯ không hữu tận vô cùng nguyện,

LAI vãng dìu đời lại cõi thanh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1913 Read Count: 304
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Người tu biết đạo, Thiêng Liêng thường khuyên nên lấy tịnh chế động, lấy thiện chế ác, lấy phải chế trái. Một sự kiện xảy đến cho mình, dầu ngoại cảnh hoặc nội cảnh cũng có nguyên nhân của nó. Từ cái nhân đưa đến cái quả.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1456 Read Count: 207
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Thương đời giữa lúc cảnh tang thương,

Mừng thấy nữ lưu biết chọn đường;

Gây dựng nền nhân cho hậu thế,

Để rồi phổ biến khắp muôn phương.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1722 Read Count: 199
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Tuy về cõi thượng chốn thanh vân,

Nghĩ lại mà thương kẻ thế trần;

Nghiệp chướng còn mang mang mểnh mãi.

Nên đành lẩn quẩn bánh xe luân.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2698 Read Count: 249
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Một cành dương liễu định phong ba,

Cất mái thoàn linh vượt ái hà;

Vớt khách trầm luân mong giác ngộ,

Đưa về cảnh cũ thú Tiên gia.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1436 Read Count: 207
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Gội rửa oan khiên để nhẹ mình,

Về miền thượng giới rộng thinh thinh,

Hồng trần nhìn lại bao đau khổ,

Dốc độ thành công khắp vạn linh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1360 Read Count: 202
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Phật Tiên đắc đạo vốn do tâm,
Tâm chẳng riêng tư, ý chẳng lầm;
Không bởi cái ta trong mật thất,
Mới tường bí pháp lẽ huyền thâm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1657 Read Count: 221
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:

BÀI 70 PHẢI NHẬN CHÂN CẢNH ĐỜI LÀ GIẢ,
XÁC THÂN ĐƯỢC SINH RA ĐỂ CHỊU NGHIỆP BÁO VAY TRẢ TRẢ VAY..

Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-4- Giáp Thìn
3-6-1964. Đại Đạo 39


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3226 Read Count: 216
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 29 XUÂN LÀ SỰ SỐNG, TÌNH THƯƠNG BAO LA BẤT TUYỆT (*)
Tịnh Đường,. Tý thời, ngày 9-1 Quí Mẹo
2-2-1963 - Đại Đạo 38

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3377 Read Count: 176
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 48 CUNG CÁCH ĂN, Ở, MẶC, TU, HỌC, LÀM VIỆC CỦA NGUỜI TU
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-7-Quí Mẹo
26-8-1963. Đại Đạo 38


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3160 Read Count: 185
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :73 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ QUÃNG TRUYỀN CHÁNH PHÁP PHẢI
TÙY NGƯỜI PHÂN VIỆC, VIỆC NÀO CŨNG CẤN THIẾT VÀ QUAN TRỌNG CẢ.

Tịnh thất, 23-6 Giáp Thìn
31-7-1964 – ĐĐ 39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2229 Read Count: 172
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI :98 ĐỜI ĐÃ GÂY NÊN BẢI CHIẾN TRƯỜNG,
CŨNG VÌ NHƠN LOẠI HẾT TÌNH THƯƠNG.

Tịnh thất. Ngày 23-1 Ất Tỵ (24-2-1965) Đại Đạo 40


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2904 Read Count: 178
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
 
Trang Chánh • •