RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: Gia giáo nhà Nam đã đến kỳ,
Tô công tranh lực đến khoa thi;
Giáo khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,
Chủ định trung tâm sắc ký thì.
Chào chư hiền đồ,
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 455 Read Count: 178
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

GIÁO dân mở Đạo dựng xây đời,

TÔNG chỉ trước nào có rẽ đôi,

BAN phát năm chi do một gốc,

CHỈNH khai bảy phái bởi ba ngôi.

ĐẠO mầu cứu thế cơn giông tố,

NGUYỄN, Phạm (1) cũng đồng nguyện thế thôi.

NGỌC đá đến nay đà sáng tỏ,

TƯƠNG lai ánh Đạo rạng ven Trời.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 983 Read Count: 241
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

HÌNH-NHI HẠ-HỌC GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀN


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 757 Read Count: 366
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

TAM-Kỳ rộng mở cõi Nam Thiên,

TRẤN định năm châu giữ mối giềng,

OAI đức từng phen ra cứu thế,

NGHIÊM minh lắm lúc nhọc Thần Tiên.

QUAN lâm tế chúng nên trò Thánh,

ÂM điệu hòa nhơn đạo nữ hiền,

BỒ-TÁT đã tu vô lượng kiếp,

Giáng trần mở Đạo chọn cơ duyên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2736 Read Count: 219
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Cần nhứt là các con phải biết sống một đời sống trong tình Tạo Hóa thiên nhiên, luôn luôn an lạc tâm trung, xem mọi sự dữ lành để định phân chọn lựa cho mình một giá trị ở đời sống mai hậu.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2623 Read Count: 236
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Rưới nước nhành dương tắt lửa lòng,

Cứu người đang lạc nẻo gai chông,

Lên thuyền Bát Nhã sang bờ giác,

Chứng quả nghìn thu chốn đảo Bồng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1274 Read Count: 312
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Thiên Ðịa âm dương giáp một vòng,

Mới vừa Xuân Hạ đến Thu Ðông,

Hỡi chư hướng đạo trong dân Việt,

Ðã góp công gì với núi sông?


Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 901 Read Count: 201
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Nữ-Chung-Hòa là cực điểm của tình thương không hơn, không kém, không lệch lạc, không người, không ta, không màu da sắc tóc, không tôn phái, mà chỉ là một cứu cánh chung tối thượng để đem lại sự sinh tồn hạnh phúc an vui cho mọi người sống ở thế gian, không còn cách phân chủng tộc. Như vậy Nữ-Chung-Hòa là của Đại-Đạo, của toàn thể quốc gia, của toàn thể nhân loại.
Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3000 Read Count: 238
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Nguyệt Thanh Âm, Tý Thời 14.3 ĐĐ11 (Bính Tý 1936) 

Gia Tô Giáo Chủ. Ta mừng chư môn đệ bình thân nghe Ta dạy.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 858 Read Count: 179
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

THƯỢNG-ĐẾ vì nhơn sanh đã phải đến trần gian nhiều lần mở nhiều Tôn giáo, mượn nhiều hình thể, bày nhiều hình thức, xưng hô nhiều danh từ khác nhau để thích hợp với mọi hoàn cảnh


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2364 Read Count: 194
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary: Ðường Ðạo tuy rộng thênh thang, nhưng chung qui chỉ có hai lối là: Bến Mê và Bờ Giác. Hễ giác là được Tịnh Ðộ siêu thăng, còn mê thì trầm luân trong lục đạo luân hồi. Trong chỗ giác mê cũng lắm điều phức tạp, tùy theo nhận xét của mỗi người. Có người tự biết mình mê, sớm tìm về nẻo giác. Còn người tuy chưa biết mình mê nhưng được sự chỉ dẫn liền phục thiện để xa lối mê quày về nẻo giác. Trong lúc đó, cũng có người đã giác mà lại giả đò mê. Ðiều nầy mới là trở ngại rất lớn cho sự tiến hóa.
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1647 Read Count: 233
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Nào ai muốn đến cõi Tiên Tòa,

Để thoát thành sầu chốn giới ba,

Khắc phục nội tâm tìm chánh giác,

Đoạn lìa nghiệp chướng kíp theo Ta.


Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1396 Read Count: 226
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Cái yếu tố làm cho Đạo phục hưng đời thạnh trị, đó là nhân tâm. Hễ nhân tâm phát thiện nguyện, nhân tâm giác ngộ, nhân tâm làm sáng cái Đạo, tức là nước thạnh nhà yên, thiên hạ thái bình.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1310 Read Count: 238
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
06 Khai kinh by GiacMinhKimTien Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

GIÁC ngộ Đạo mầu thoát khổ tâm,
MINH khai diệu pháp khả sưu tầm,
KIM quang chiếu tỏa tri cơ tạo,
TIÊN Phật giáng truyền Thánh bút lâm.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1160 Read Count: 258
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Hễ tu thì phải làm cho đúng nghĩa của người tu. Nếu làm sai tôn chỉ mục đích của nó, đó là tự mình làm mất an ninh cho mình cũng như  cho tập thể. Dầu có nguyện năm bảy trăm câu cũng chẳng ích gì, lựa là một câu.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3131 Read Count: 219
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

THƯỢNG thừa khuyên bạn bước thang mây,

TRUNG nhứt là nơi đến tận Thầy,

NHỰT chiếu Trời Nam cơn biến đổi,

NGỌC lòa đất Bắc lúc vần xây.

LỊCH trình mở lối hòa trên dưới,

NGUYỆT rạng soi đường hiệp đó đây,

Giáng bút đề thơ khi gặp gỡ,

Mừng chư đạo hữu tại đàn này.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1991 Read Count: 208
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:
SỨ sở ngày nay đã vãng hồi,
ĐỒ y luật đạo phản về ngôi;
DU dương mùi đạo qua thời loạn,
ĐÊ hứng lạc hoan đã đến rồi.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 937 Read Count: 171
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:

Khí phách nghìn xưa vẫn sống còn,

Nay về nhìn lại dãy sông non,

Đạo mầu tô điểm Trời Nam Việt,

Cho giống Lạc Hồng khắp cháu con.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2089 Read Count: 275
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Còn nhớ năm xưa tại cảnh nầy,

Cùng chung huynh đệ kết liên dây,

Gian nan cũng có, buồn vui có,

Lớn nhỏ điểm tô mối đạo Thầy.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 981 Read Count: 206
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Gia truyền Thánh Đạo cõi Âu Tây,
Tô đức bồi công dốc dựng gầy;
Giáo hóa chúng sanh quy mỹ tục,
Chủ ban phước huệ đặng đồng dây.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 566 Read Count: 189
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
 
Trang Chánh • •