Titles - Y
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: "Cũng như đã thấy và đã hiểu, Thượng Đế có nói ra một lời nào đâu (Thiên hà ngôn tai!) nhưng đã điều hành càn khôn vũ trụ, nhựt nguyệt tinh tú vận chuyển lưu hành theo nhứt luật thứ lớp tuần tự, trên cai quản ba mươi sáu cõi Trời, ba ngàn thế giới; dưới điều động bảy mươi hai quả địa cầu và bốn bộ châu lớn" (Nhược thiệt nhược hư, bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa, thị không thị sắc, vô vi nhi dịch sử quần linh – Kinh Xưng tụng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế). More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 8 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 11 9 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Người đời thường nói: “tạo tự thì dễ, tạo tăng (con người) mới khó”. Nói như thế không có nghĩa là quên đi hai yếu tố Thiên và Địa. Vì thời Tam Kỳ Phổ Độ, Thầy cùng các Đấng thiêng liêng (Thiên) dùng huyền cơ diệu bút đem nguồn giáo lý tinh ba đến gieo giống trên mãnh đất Trời Nam - Địa linh sanh anh kiệt (Địa), còn lại yếu tố Nhơn là điều con người phải chuẩn bị, phải giải quyết để thực hiện được mục đích của Đại Đạo TKPĐ là Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát. More info...
Published: 01/31/2009 Updated: 01/31/2009
Summary: Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO” More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
 
 
Trang Chánh • •