Titles - N
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:

NAM hải vui say cảnh thú nhàn,

BA kỳ đạo-giáo hội lần sang,

ÐẾ linh thiên ngoại thường vui mộ,

QUÂN tải huyền vi một gánh nhàn.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

NAM Việt rạng ngời ánh chí linh,

CỰC đồ Hóa-Tạo phép công bình,

TIÊN bang chiếu nguyện phàm gian thức,

ÔNG lý sắc hành ánh diệu minh.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Nam Phương Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu 4 8 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Ngọ thời, 26-7 Kỷ-Dậu 7 9 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: I.                 THÁNH GIÁO :    

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy :    

            Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý được lập thành do Thiên cơ định đọat trong cuộc luân chuyển tuần hòan để làm cơ cứu cánh cho nhân lọai trong buổi đời mạt kiếp.Dầu chư hiền đệ muội thấy chỉ là một tổ chức khiêm tốn nhỏ nhen, đối với sứ mạng cao cả trong Tam Kỳ Phổ Độ, kể ra như muôn một, nhưng Bần Đạo đã nói : “mỗi người đều có sứ mạng riêng của mỗi người. Tất cả nhân lọai đều là sứ mạng trong trường tiến hóa này. Mỗi khi con người giác ngộ giữ được Thiên tánh, Thiên tâm, đó là sứ mạng của Thượng Đế ban ân đến trần gian tô điểm non sông gấm vóc, nào phải đây là ngục hình, đây là ác quỉ hay cảnh sình lầy tối tăm u ám đâu!” [CQPTGLĐĐ,  18.2.Tân Dậu (12.2.1971)].

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Chương VIII : 93.- Nên Trọng Giấy Chữ
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

 

Gia Tô xuất hiện dụng huyền linh,
Giáo Chủ hoằng khai độ thế hình;
Chuyển bút điều hành xây Thánh Đức,
Vận cơ tái tạo ám hồi minh.

More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Pháp môn Tam Công của Cao Đài gồm: Công Quả, Công Trình và Công Phu. Trong đó nền tảng căn bản nhứt đó là Công Quả ! More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Cùng là con người sanh trên cõi thế, nhưng nhìn qua một lượt trước tầm mắt của mỗi người đều phân tách được sự sang hèn, khôn, dại.
Trong các giai tầng ấy cũng như hình hài, tai mắt, mặt, mày, cũng Tạo Hóa phát ban cho sự sống còn không đồng đều không thiếu, nhưng vì sao lại chênh lệch khác biệt như vậy ? More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Một số tín hữu Cao Đài còn nặng óc kỳ thị biệt phân cao thấp giữa đồng đạo, phân biệt chi này phái nọ, nào tu vô vi cao, tu phổ độ thấp, nào chỉ có chú tâm thực hành công quả cũng được trở về cùng Thầy và không tôn trọng đồng đạo tu theo Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh và cho là tu độc thiện kỳ thân. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Chẳng phải hư vô tịch mịch mà đắc đạo. Đắc đạo do đến chỗ hư vô mà không còn hư vô, tịch mịch không còn tịch mịch. Tất cả danh từ đều biến tan còn lại nguyên vẹn chỗ chánh định. Đó là kim đơn là xá lợi, là chánh đẳng chánh giác. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:     Ðạo Ðức là phương cứu rổi con người trở nên Thánh Thiện. Ðạo Ðức không phải một tiêu ngữ để cho thế gian tạm mượn đóng vai trò trong một lớp tuồng trên sân khấu. Người muốn đạt đến chỗ vi diệu của Ðạo Lý, không phải ở trên ngọn Cơ nầy, cũng không phải ở tận trời Tây đất Âu hay non cao rừng thẳm. Ðạo Lý luôn luôn có ở mỗi con người. Như vậy, chư môn đồ hãy khai thác và tận dụng Ðạo Lý ấy để tự cứu và cứu độ chúng sanh. Trên phương diện danh từ hình thức, người đã đạt đến chỗ vi diệu của Ðạo Lý thì xem việc đó là thường. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Ðạt Ðạo nhờ tâm chẳng vọng tâm
Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm
Hỡi ai giữ đặng tâm chuyên nhất
Sẽ dứt phàm tâm lộ Thánh tâm. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Khát nước ăn cơm nuốt chẳng vô,
Học Đạo mỗi ngày cổ cũng khô.
Có canh, có bạn => ăn ngon miệng.
Hài hước vài bài => Cổ hết khô.
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 05/06/2007
Summary:   Dẩn nhập :

 

 

a. Nữ phái đồng sứ mạng với nam phái.

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy : "Hỡi chư hiền muội ! Kìa hãy nhìn xem trong vũ trụ : Trời thì có âm dương, người có nam có nữ, loài thượng cầm có trống có mái, loài hạ thú có đực có cái.

More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary:

Nương mây giục bước giá đàn tiền,

Ðề bút khuyên đời một ít thiên,

Nghĩa lý chỉ cho tường với tận,

Văn bài ghi sẵn chép cùng biên.

Văn chương vẽ mặt người tài đức,

Vịnh phú nêu tên kẻ phẩm hiền,

Ðem GIÁO ÐOÀN Kinh cho NỮ-GIỚI,

Tập rèn văn chất phải tinh chuyên.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Dạy khuyên nữ giới hùng cường,

Liễu bồ nên cũng sánh dường nam nhi.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Ai muốn tròn xong cuộc sống đời,

Nên gìn Ðạo-Ðức chớ buông trôi,

Trên hòa dưới thuận tình em chị,

Ngoài ấm trong êm nghĩa đất trời.

Ðức kém khó mong đời hạnh phúc,

Ðức tròn dễ bước buổi yên vui,

Khuyên đời hãy rán bồi âm đức,

Hễ có cho vay ắt có lời.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Nữ Trung Tùng Phận Ðoàn Thị Ðiểm More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 6 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 02 8 1974 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
 
 
Trang Chánh • •