Titles - D
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: Trước hết, tôi xin giải nghĩa tám chữ " Diêu Trì Kim Mẫu, Vô Cực Từ Tôn" cho môn sanh Minh Lý ai nấy đặng rõ biết Đấng Tối Cao, mà chúng ta thờ
chính giữa và trên từng thứ nhứt tại Bửu điện chùa Tam Tông Miếu. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary:

" Đành rằng Khai Đạo cứu đời,
Đạo cho nên Đạo thì đời mới yên".

More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Danh tước nào bền vững muôn đời ? More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Danh Đạo và Danh Đời More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Das Gebet von den CaoDaiisten in Ben Tre More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

“Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,

Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên,

Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,

Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên”

More info...
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary: Thực hiện lời dạy của Ơn Trên về dòng tu Nữ Phái , các cấp trách nhiệm Cơ Quan sau khi đã trình bày, trao đổi với các Giáo sĩ cũng như toàn nhân viên Cơ Quan đã cùng đi đến một quyết định chung về quan điểm. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Khôn mà chắc gì đặng sống, dại mà chắc gì phải chết, thế nên con người phải “biết” mà giữ lấy tâm hồn, càng lẫn lộn mưu khôn, càng chịu điều cay nghiệt. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: DẨN VÀO TÁC PHONG ĐẠO HẠNH [Giáo sĩ Huệ Ý biên khảo] More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: THÁNH GIÁO TAM KỲ TẠO TÁC NĂM 1939 NĂM NẦY CÓ THÁNH GIÁO: SẮC CHỈ CỦA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHUYỂN ĐẠI HỘI LINH THIÊN QUANG More info...
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary:

PHỤ BẢN NỘI SAN CAO ĐÀI GIÁO LÝ 

Dặm dài gánh Đạo

(Sưu tập biên khảo giáo lý)

CHÍ TÍN (LÊ VĂN BÁ)Tháng 8 Đinh Hợi (10-2007)

Lưu hành nội bộ

More info...
Published: 06/27/2008 Updated: 06/28/2008
Summary:

Chương VI : Dự ngày đại hội đắc thành tri cơ

Châu Minh, 1-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 17-3-1961

Hiểu lý đạo khá toan sốt sắng,

       Hành chơn đạo dặm thẳng bước đường;

              Vô vi thanh tịnh như gương,

Như Lai mới hiện, tâm tường sáng ra.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Ðạo đức DI truyền máy nhiệm sâu.

Huyền vi LẠC cảnh đạt cơ mầu,

Hào quang THIÊN mạng soi trần tối,

Chiếu sắc TÔN oai diệt tận sầu.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

DI truyền mật pháp Phật tâm linh,

ÐÀ Ðạo Kỳ-Tam ý vị bình,

PHẬT độ chúng sanh qui cảnh Thánh,

TỔ dìu vạn loại chí công minh.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Ngọ thời, 19-7 Kỷ-Dậu 31 8 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

DIÊU đài ngồi ngự động tâm can,

TRÌ nguyện Thái-Công thỉnh giáng đàn;

KIM khuyết hạ phê truyền Thánh-Ðức,

MẪU đơn đua nở khắp cung vàng.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: DIÊU cung ngọc đài son Mẹ ngự,

       TRÌ chí lo phận sự nữ tài,

              KIM thời Ðại-Ðạo hoằng khai,

MẪU-nghi dạy trẻ chiều mai tập tành.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

TÂY đài ác xế ngã tây đài,

VƯƠNG chánh cung hầu tiếng tốt thay,

KIM cúc trổ màu tươi nhuận đẹp,

MẪU thân ban phước kẻ trần ai.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ. More info...
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
Summary: Tý thời 18-5 Kỷ-Dậu 1 7 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
 
 
Trang Chánh • •