RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - D
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: Trước hết, tôi xin giải nghĩa tám chữ " Diêu Trì Kim Mẫu, Vô Cực Từ Tôn" cho môn sanh Minh Lý ai nấy đặng rõ biết Đấng Tối Cao, mà chúng ta thờ
chính giữa và trên từng thứ nhứt tại Bửu điện chùa Tam Tông Miếu.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1576 Read Count: 249
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Danh Thầy, Danh Đạo by admin Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:

" Đành rằng Khai Đạo cứu đời,
Đạo cho nên Đạo thì đời mới yên".


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3715 Read Count: 229
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Danh tước nào bền vững muôn đời ?
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1615 Read Count: 112
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Danh Đạo và Danh Đời
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1113 Read Count: 206
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Das Gebet von den CaoDaiisten in Ben Tre
Categories: Germany Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 244 Read Count: 163
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

“Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,

Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên,

Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,

Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên”


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1196 Read Count: 220
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Dòng tu Nữ Phái by BachHanh Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Thực hiện lời dạy của Ơn Trên về dòng tu Nữ Phái , các cấp trách nhiệm Cơ Quan sau khi đã trình bày, trao đổi với các Giáo sĩ cũng như toàn nhân viên Cơ Quan đã cùng đi đến một quyết định chung về quan điểm.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1997 Read Count: 221
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Khôn mà chắc gì đặng sống, dại mà chắc gì phải chết, thế nên con người phải “biết” mà giữ lấy tâm hồn, càng lẫn lộn mưu khôn, càng chịu điều cay nghiệt.
Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1952 Read Count: 208
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: DẨN VÀO TÁC PHONG ĐẠO HẠNH [Giáo sĩ Huệ Ý biên khảo]
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 7967 Read Count: 487
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: THÁNH GIÁO TAM KỲ TẠO TÁC NĂM 1939 NĂM NẦY CÓ THÁNH GIÁO: SẮC CHỈ CỦA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHUYỂN ĐẠI HỘI LINH THIÊN QUANG
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1563 Read Count: 132
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary:

PHỤ BẢN NỘI SAN CAO ĐÀI GIÁO LÝ 

Dặm dài gánh Đạo

(Sưu tập biên khảo giáo lý)

CHÍ TÍN (LÊ VĂN BÁ)Tháng 8 Đinh Hợi (10-2007)

Lưu hành nội bộ


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 58
Completed: Yes Word count: 138929 Read Count: 23370
Published: 06/27/2008 Updated: 06/28/2008
Summary:

Chương VI : Dự ngày đại hội đắc thành tri cơ

Châu Minh, 1-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 17-3-1961

Hiểu lý đạo khá toan sốt sắng,

       Hành chơn đạo dặm thẳng bước đường;

              Vô vi thanh tịnh như gương,

Như Lai mới hiện, tâm tường sáng ra.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 408 Read Count: 228
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Ðạo đức DI truyền máy nhiệm sâu.

Huyền vi LẠC cảnh đạt cơ mầu,

Hào quang THIÊN mạng soi trần tối,

Chiếu sắc TÔN oai diệt tận sầu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 518 Read Count: 214
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

DI truyền mật pháp Phật tâm linh,

ÐÀ Ðạo Kỳ-Tam ý vị bình,

PHẬT độ chúng sanh qui cảnh Thánh,

TỔ dìu vạn loại chí công minh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 322 Read Count: 263
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Ngọ thời, 19-7 Kỷ-Dậu 31 8 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 561 Read Count: 205
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

DIÊU đài ngồi ngự động tâm can,

TRÌ nguyện Thái-Công thỉnh giáng đàn;

KIM khuyết hạ phê truyền Thánh-Ðức,

MẪU đơn đua nở khắp cung vàng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 350 Read Count: 235
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: DIÊU cung ngọc đài son Mẹ ngự,

       TRÌ chí lo phận sự nữ tài,

              KIM thời Ðại-Ðạo hoằng khai,

MẪU-nghi dạy trẻ chiều mai tập tành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 7
Completed: Yes Word count: 2285 Read Count: 1865
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

TÂY đài ác xế ngã tây đài,

VƯƠNG chánh cung hầu tiếng tốt thay,

KIM cúc trổ màu tươi nhuận đẹp,

MẪU thân ban phước kẻ trần ai.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 632 Read Count: 214
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 386 Read Count: 210
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
Summary: Tý thời 18-5 Kỷ-Dậu 1 7 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1254 Read Count: 849
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
 
Trang Chánh • •