Titles - C
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: Biên soạn do ban Nghiên Cứu thuộc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo và Cộng Ðồng Tín Hữu tại Cộng Hòa Liên bang Ðức dùng làm Tài liệu học tập trong các ngày Sóc và Vọng Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo tại C.H.L.B.Ðức More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Cao Ðài Giáo Lý Ðại Cương More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 20 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Nhãn thị chủ Tâm, soi vạn thuở,
Luỡng quang chủ tể, rọi muôn màu. More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Vào năm 1927, trong một đàn cơ tại Cần Thơ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho một bài thơ rất đặc biệt:

Linh tiêu nhất tháp thị Cao Đài
Đại hội quần tiên thử ngọc giai
Vạn trượng hào quang tùng thử xuất
Cổ danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai
More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Cao Đài không Cao Đài More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Cao-Đài Nội Ngoại More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Lão chuyển đàn bất ngờ trong giây phút để nhờ chư Thiên ân đệ muội nhân dịp đến dự lễ tái thiết Vĩnh Nguyên Tự, chuyển lời Lão dạy sau đây đến các Thiên ân nam nữ sở tại. Xin mời đồng an tọa. More info...
Published: 04/13/2009 Updated: 04/13/2009
Summary: Vũ trụ và đạo Cao Đài đúng là hai thực thể khác nhau, nhưng đã được sáng tạo bởi cùng một bàn tay của Thượng Đế More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Gia truyền Đạo lý chỉnh đời tân,
Tô đức lưu danh rạng ánh ngần;
Giáo hóa kỳ ba mau tỉnh thức,
Chủ khuyên môn đệ kíp nhanh chân. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:

Hôm nay, Chúa nhựt, mùng tám tháng Giêng dương lịch 1950, ban Phổ Thông Giáo Lý nhóm trong giảng đường nầy, có phận sự kiểm điểm các công việc đã thi hành trong năm rồi và hoạch định một chương trình hành sự trong năm 1950.

More info...
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
Summary: CAO-ĐÀI GIÁO là nền tảng triết-lý của mọi ngành khoa học trong tương lai More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Là đem trở về lại con người muôn thuở. Cái tánh hồn nhiên linh diệu nguyên thỉ của Trời ban phú lúc ban sơ trước khi con người vào trần gian thế tục nầy. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Each time that human beings suffered when societies became chaotic, a religion was founded. For millenia, human beings have been blessed by having many  forms of religion such as Hinduism, Judaism, Zoroasterianism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, et cetera. One always observes one same truth through religions, even when they are so physically different and founded at different times and places. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: CaoDai: Religion of Many Spirits
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: (Presentation by Christopher Hartney, Department of Studies in Religion, University of Sydney, Sydney, Australia, at the Department of World Religions, University of Dhaka, Bangladesh, March 2003)
More info...
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: From the turn of the Century, Ngo Minh Chieu, a colonial civil servant was already well versed in the traditions of Eastern mediumship and sharmanistic practices. It was this man, who in 1919 received the revelation of the Divine Eye, which is the focus of Caodaist worship and the ultimate symbol of the Divine within the religion. More info...
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: In CaoDai spiritual practice, spiritual messages are often received in the form of verses. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CÁC VỊ Ở CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
 
Trang Chánh • •