RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - C
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: Biên soạn do ban Nghiên Cứu thuộc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo và Cộng Ðồng Tín Hữu tại Cộng Hòa Liên bang Ðức dùng làm Tài liệu học tập trong các ngày Sóc và Vọng Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo tại C.H.L.B.Ðức
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 8948 Read Count: 815
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Cao Ðài Giáo Lý Ðại Cương
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 21281 Read Count: 3522
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 20 7 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1386 Read Count: 230
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Cao Đài by ThienTrung Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Nhãn thị chủ Tâm, soi vạn thuở,
Luỡng quang chủ tể, rọi muôn màu.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 227 Read Count: 241
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Cao Đài by Thien_Quang Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Vào năm 1927, trong một đàn cơ tại Cần Thơ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho một bài thơ rất đặc biệt:

Linh tiêu nhất tháp thị Cao Đài
Đại hội quần tiên thử ngọc giai
Vạn trượng hào quang tùng thử xuất
Cổ danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai

Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7856 Read Count: 229
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Cao Đài không Cao Đài
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 220 Read Count: 232
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Cao-Đài Nội Ngoại
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 204 Read Count: 179
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Lão chuyển đàn bất ngờ trong giây phút để nhờ chư Thiên ân đệ muội nhân dịp đến dự lễ tái thiết Vĩnh Nguyên Tự, chuyển lời Lão dạy sau đây đến các Thiên ân nam nữ sở tại. Xin mời đồng an tọa.
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 807 Read Count: 237
Published: 04/13/2009 Updated: 04/13/2009
Summary: Vũ trụ và đạo Cao Đài đúng là hai thực thể khác nhau, nhưng đã được sáng tạo bởi cùng một bàn tay của Thượng Đế
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 8061 Read Count: 242
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Gia truyền Đạo lý chỉnh đời tân,
Tô đức lưu danh rạng ánh ngần;
Giáo hóa kỳ ba mau tỉnh thức,
Chủ khuyên môn đệ kíp nhanh chân.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1444 Read Count: 166
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:

Hôm nay, Chúa nhựt, mùng tám tháng Giêng dương lịch 1950, ban Phổ Thông Giáo Lý nhóm trong giảng đường nầy, có phận sự kiểm điểm các công việc đã thi hành trong năm rồi và hoạch định một chương trình hành sự trong năm 1950.


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2399 Read Count: 236
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
Summary: CAO-ĐÀI GIÁO là nền tảng triết-lý của mọi ngành khoa học trong tương lai
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 6781 Read Count: 3241
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Là đem trở về lại con người muôn thuở. Cái tánh hồn nhiên linh diệu nguyên thỉ của Trời ban phú lúc ban sơ trước khi con người vào trần gian thế tục nầy.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1122 Read Count: 211
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
CAODAI, ITS CONCEPTS by BuiDacHum Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Each time that human beings suffered when societies became chaotic, a religion was founded. For millenia, human beings have been blessed by having many  forms of religion such as Hinduism, Judaism, Zoroasterianism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, et cetera. One always observes one same truth through religions, even when they are so physically different and founded at different times and places.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1492 Read Count: 61
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: CaoDai: Religion of Many Spirits

Categories: English Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3374 Read Count: 190
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: (Presentation by Christopher Hartney, Department of Studies in Religion, University of Sydney, Sydney, Australia, at the Department of World Religions, University of Dhaka, Bangladesh, March 2003)

Categories: English Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 6834 Read Count: 336
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: From the turn of the Century, Ngo Minh Chieu, a colonial civil servant was already well versed in the traditions of Eastern mediumship and sharmanistic practices. It was this man, who in 1919 received the revelation of the Divine Eye, which is the focus of Caodaist worship and the ultimate symbol of the Divine within the religion.
Categories: English Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2625 Read Count: 112
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: In CaoDai spiritual practice, spiritual messages are often received in the form of verses.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1488 Read Count: 87
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CÁC VỊ Ở CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thần Nữ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nữ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nương, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2265 Read Count: 1141
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 957 Read Count: 204
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
Trang Chánh • •