Titles - A
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: (This address was given by Professor Garry W. Trompf to the 5th Caodaist Convention in Australia, held at Women's College, University of Sydney, 28th December 1989) More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: All those who are Incarnate in this world owe a double debt to two Creators who are : More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

Ai Cập huyền bí

 - Paul Brunton

 - Dịch giả: Nguyễn Hữu Kiệt

More info...
Published: 04/22/2007 Updated: 04/23/2007
Summary: Chương IV : 38.-  Anh Hùng Đạo-Đức More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Tân y khoa học cơ thể học,
Giải phẩu thây để móc hết ra,
Nghiên cưu, học hỏi tới già,
Tâm, Can, Tì, Phế, Thận là ngũ quan.
More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Trên thế giới ngày nay, những sách vở nói về các vấn đề huyền linh có rất nhiều, sau khi sưu tầm sự thật về những bậc làm cho tôi cảm thấy khích lệ tinh thần để trình bày kinh nghiệm riêng của tôi về những đấng Chân Sư của Phương Đông. Trong những chương sách này, tôi không có ý diễn tả một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào More info...
Published: 05/04/2007 Updated: 05/04/2007
Summary: Nguồn nước thiên lương tự buổi đầu
Trong xanh mát mẻ tỏa đâu đâu
Hiệp hòa thú vị cùng Xuân khí
Sanh hóa vô biên phép nhiệm mầu. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Hằng niệm danh hiệu Thầy và các Đấng Thiêng liêng theo phương pháp sau: Hằng ngày mỗi khi đi xe gắn máy trên đường là Chánh Tuân niệm: More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

I. CÔNG PHU:       

1. Thánh Ngôn:

“Công phu  không phải là một sự bắt buộc như bẻ sắt nguội để làm binh khí, mà phải trui rèn từ từ theo khuôn mẫu hình thức của một vật hữu dụng đã định làm. Như thế, công phu là để: tu tập sự tiến hóa của chơn thần giữ gìn cho tánh mạng nên mỗi khi đến giờ công phu, các hiền đệ muội hãy cố tịnh định mười lăm phút để cho chủ nhân ông phát hiện, chữa trị các tà dục, hầu duy trì chánh tín khỏi sa ngã mê lầm, thì chánh đạo mới có thể sáng được.”Đức Đông Phương Lão Tổ T.L.Đ Bính Ngọ (25-9-1966).

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:

Tây phương vui thấy Ðạo huy hoàng,

Nhơn loại đắc truyền bí pháp ban,

Phổ hóa Chuyển-Mê người giấc mộng,

Tiên tri hội giáo lịnh tiên đoan.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

THÁNH-ÐỨC gieo truyền mau bước kịp,

CHUYỂN-MÊ thế giới trở nên lành,

Tinh thần bền vững muôn thu chói,

Vật chất tiêu tan trái chín nhành.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 30-5-1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút ngày 6 và 7-7-1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:       (Cuộc Ðại-Lễ Cầu-An Xin Bình Ðịa Chấn được tổ chức lúc 12g trưa ngày 21 3 1982 tại Hellyer Coyote Park, San Jose, California, với sự tham dự của các đại diện Tam Giáo và rất đông quí vị đạo hữu, đạo tâm. Cuộc Ðại-Lễ hoàn tất viên mãn lúc 3g chiều cùng ngày.) More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

ÐẠO mạch lưu hành giải nạn dân,

HẠNH sum tuyết nhuận trái say lần,

CHƠN truyền giáo hóa nguyên-sinh tỉnh,

NHƠN đức an vui phước bội phần. More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Ðạo có từ vô thỉ vô chung. Ðạo bao gồm những nguyên lý đầu tiên trong Vũ Trụ More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Kinh Dịch dung hòa tư tưởng Khổng Lão thành một triết lý gồm Vũ trụ quan và Nhân sinh quan More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Cách lập giáo : Tôn giáo Cao Ðài được truyền bá ở thế gian do một Ðấng Giáo Chủ Vô Hình. Ngài là Ðấng Toàn Năng, Toàn Giác, Hằng Hữu và thanh quang điển lành của Ngài chiếu phóng khắp nơi trong Vũ Trụ. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Giáo Lý Cao Ðài chủ trương Tam giáo (Nho,Thích,Lão) đồng nguyên và vạn giáo đồng nhứt lý. Ba tôn giáo lớn lâu đời nhứt ở Á Ðông là Nho giáo (hay Khổng giáo),Thích giáo (hay Phật giáo) và Lão giáo (hay Tiên giáo) đều do một nguồn gốc từ Ðại Ðạo, mà Ðức Chí Tôn Thượng Ðế nắm quyền chưởng quản, phát sanh ra, tùy thời kỳ, tùy địa phương và tùy trình độ các dân tộc, mà khai Ðạo để giáo dân vi thiện More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Luyện kỷ là tập cái TÂM cho dứt sự thương yêu trìu mến thê thiếp tử tôn cùng ham muốn mọi sự ở thế gian. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
 
 
Trang Chánh • •