Rating: Chiếu Minh
Stories
Summary: chỉ hành-thâm nội-quán tầm…  
Pháp chân Bát-Nhã kiến minh tâm.   
Bảo-trì biệt-niệm “Hư-Không” ngộ…   
Nguơn-hội nguyên-nhân Phật-huệ mầm.   
Phục-Thỉ hồi quang xây Đại-Đạo,    
Tánh thanh-tịnh diệt lủ ma-quân.    
Quy hòa diệu-hiệp huờn linh-thể,    
Y-bổn Kim-Cang há lạc-lầm !     
More info...
Published: 02/13/2009 Updated: 02/14/2009
Summary: Chiếu khảm thủy thành đơn dược  
Minh khai cửu khiếu đã thông nê hườn   
Pháp luân không ngoài thần khí   
More info...
Published: 02/13/2009 Updated: 02/13/2009
Summary: MINH-lý siêu-nhiên giải mộng-trần,
TÂM thành biệt-niệm khỏa tao-tân !
CHƠN-trì học đạo huờn linh-bổn,
GIÁO khởi qui-nguyên “Nhãn-Tạng-Thần”.
ĐẠI TỪ PHỤ More info...
Published: 04/04/2009 Updated: 04/04/2009
Summary:

   Pháp Bảo Đàn Hà Thanh diễn giải,

   “Tột lý rồi’ khỏi phải nghi ngờ.

        Hạ ngươn mạt thế mong chờ,

Đàn kinh xuất hiện mập mờ còn đâu.

More info...
Published: 09/09/2012 Updated: 09/09/2012
Summary:

SƠ THIỀN TÂM PHÁP

( Chay lạt 10 ngày đổ lên thì được truyền bửu pháp, TNHT)   

 

BÀI KINH KHI NGỒI THIỀN  

 

Tham thiền giao cảm Phật, Tiên,  

Cầu xin Thượng Phụ chứng minh tâm thành.   

More info...
Published: 02/13/2009 Updated: 02/13/2009
Summary:   Thầy giáng đàn là vì Hà Thanh sở cầu Sư ! Vậy đây Thầy có đôi lời chỉ điểm, con chớ buồn vì nghịch cảnh trái ngang. Ấy chẳng qua là sự khảo lòng trong nhứt thời đó, Thầy biết con lòng tư lự lo âu, muốn cho cơ Đạo vẻ vang trong mai hậu, nhưng sự việc trái lòng con là vì Thiên Cơ chuyển hóa. More info...
Published: 03/25/2009 Updated: 03/25/2009
Summary: Đông Phương Chưởng Quản . Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội . Bần Đạo đến hôm nay để chỉ cho chư đệ hiểu một vài chổ bí yếu của đạo lý pháp môn và cũng dạy chư đệ về sự ích lợi của người tu luyện .
Vậy Bần Đạo hỏi qua thất nhựt tu học và tri hành tịnh định, chư đệ có tìm thấy diệu lý của pháp môn ở chổ nào chăng ? More info...
Published: 04/04/2009 Updated: 04/04/2009
Summary:

Các vì Thiên Thần cầu xin với THẦY để khảo dượt các con, vì thời kỳ giáo hoá về cơ Vô Vi gần ngày tạm ngưng để chọn lọc.

Vậy các con ghi nhớ, đóng cửa đơn phòng, thiền định luyện tu, đắc thành ngôi chánh quả. Bỏ chốn đơn phòng theo quyền tước lợi danh vĩnh đoạ luân hồi.

Vậy các con phải cẩn thận ngày đêm lo tu luyện, chớ bài bác việc trần, rộn rịp tâm linh mà khí thần tà chen lẫn vào tâm các con, xúi giục các con.

Các con tịnh tâm nhắm mắt tưởng THẦY một phút. THẦY ban điển huệ cho mỗi con đặng thân tâm mát mẻ, hộ trì cho các con. Vậy THẦY ngưng cơ.

More info...
Published: 04/05/2009 Updated: 04/05/2009
 
 
Trang Chánh • •