Rating: Thánh Giáo
Stories
Summary:

DI truyền diệu khuyết giải trần lao,

ÐÀ chiếu thâm ân nhuận trí vào,

PHẬT pháp Chuyển-Mê qui đức tánh,

TỔ thành Ðại-Ðạo tá thâm cao.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

DUY trì Kinh báu để đời xem,

TÂM Đạo thường hay lý kiếm tầm,

DUY có người mê tuồng mộng ảo,

VẬT hành không quí lại chê khen.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

GIA giáo nhà Nam đã đến kỳ,

công tranh lực đến khoa thi,

GIÁO khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,

CHỦ định trung tâm sắc ký thì.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Chương III : 18.-  Giác-Thế

Hạnh ngộ Cao-Đài buổi Hạ-Nguơn,

Hữu phước nhờ Thầy ban đại-xá,


  More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12g30 ngày 1 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 9g ngày 4 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Chương II : 10.- Hạnh Phúc Tiêu Diệt và Bất Diệt
Hạnh-phúc chẳng phải là của cải, mà hạnh-phúc do ở tinh-thần.

More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương II : Huyền vi bí ẩn
Vĩnh Ca Phủ Tự, 6-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 5 4 1957 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 7g30 ngày 1 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Chương II : 13.- Kiếp Trần Ai

Một kiếp con người vắn tợ gang,

Phù-dung sớm nở lại chiều tàn,

Công-danh, phú-quí dường mây gió,


More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương II : 09.-  Lúc Tàn Canh More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương IV : 26.- Lập Chí Tu
Ðạo Thầy mở ra mười hai chi-phái là một cội mười hai nhánh, mười hai nấc thang cho các con đi
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương VIII : 89.- Lẽ Thật More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Một Đức Huyền Thiên hóa vạn loài,
Thâu tàng sinh trưởng luật vần xoay;
Phật Tiên Thần Thánh đều do bởi,
Diệu hiệp Thiên cơ ở cõi nầy. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary:

hòa chánh gốc Ðạo Thiên-Tiên,

THÁI nhựt hoàng minh rọi khắp miền,

BẠCH hạc đồng đưa linh hạ giáng,

Ðàn cơ vô lễ tội chư hiền.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Chương III : 20.- Nhẹ Kiếp Phù Sinh More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương X : 101- Phát Triển Đức Tánh Tốt More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương IV : 24.- Quan Niệm Tu Hành
Cũng như các con biết đời là ảo-mộng, là đau-khổ, mà các con không học đạo-đức chơn-lý để giải-thoát khổ nạn, thì hoài công lắm ru?
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IV : 22.- Quyết Chí Tu

       Nếu con mãi khinh-lờn đường Ðạo,

       Thì có ngày quả-báo dập-dồi,

              Khuyên con một dạ chớ lơi,

Bước đường hành Ðạo chiều mơi đừng sờn.


More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương III : 15.-  Tỉnh Mộng Huỳnh-Lương
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
 
 
Trang Chánh • •