Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Stories
Summary: ĐỨC NGUYỆT QUANG TIÊN NƯƠNG lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC QUÃNG ĐỨC CHƠN TIÊN (1981) (Huệ Lương - Trần Văn Quế). More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN DẠY [Giáo sĩ Huệ Ý sưu khảo] More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: ĐỨC THIỆN MINH CHƠN THÁNH (1982) (Nguyễn Văn Minh - Chơn Thiện Minh). More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC ĐÔNG THẮNG CHƠN NHƯ TRẦN VĂN TÌA, ĐỨC CAO TRIỀU TRỰC lai cơ More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ More info...
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary: Đức Giê-su Kitô đã tái lâm vào thế kỷ thứ hai mươi để góp tay cùng Đức Chúa Trời hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại thánh địa Việt Nam. Nhân ngày kỷ niệm trọng đại hôm nay, thiết tưởng việc ôn lại các thánh huấn của Đức Giê-su Kitô trong Tam kỳ Phổ độ, là một điều rất có ý nghĩa. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Đức NGUYỆT ĐIỆN TIÊN CÔ, Đức DIỆU HẠNH TIÊN CÔ lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
 
Trang Chánh • •