Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Stories
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 30 tháng Chạp Giáp Dần (10-2-1975) More info...
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Rằm tháng 10 Quí Sửu ( 9.11.1973 ) More info...
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary: BẢO PHÁP CHƠN QUÂN chào chư Thiên ân tịnh viên nam nữ. Nhân cuộc hội đàm tại Cung Đâu Xuất, trên đường về, ĐỨC CHƠN NHƠN muốn vào thăm chư tịnh viên. Vậy chư Thiên ân thành tâm nghinh tiếp, Bổn Huynh xin lui. Thăng. More info...
Published: 10/23/2012 Updated: 10/23/2012
FeatureSummary: THÁI hòa vạn tượng chiếu Nam giao,
THƯỢNG đức trì tu phóng nghiệt bào;
ĐẠO thị hư vô nhi vạn hữu,
TỔ truyền tâm pháp giải trần lao. More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Học lời Mẹ dạy:

Vào đời độ chúng lập công,
Rồi quày trở lại hiệp cùng Mẹ con. More info...
Published: 10/04/2016 Updated: 10/04/2016
FeatureSummary:

Hôm nay, ngày 23-8 Bính Thân 2016, lại thêm một lần nữa, Nam Thành Thánh Thất trân trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Khai Tịch đạo Cao Đài

More info...
Published: 03/07/2018 Updated: 03/08/2018
Summary: Nghiệp lực trần la bủa khắp nơi,
Nguyên nhân đâu hãy thức thời cơ;
Quày chơn trở lại đường Thiên Đạo,
Tránh khỏi trầm luân để độ đời. More info...
Published: 07/04/2015 Updated: 07/04/2015
FeatureSummary: Văn hóa Cao Đài kế thừa và phát huy văn hóa đạo đức dân tộc More info...
Published: 03/07/2018 Updated: 03/08/2018
Summary: NHƯ vầy không nở Lão làm ngơ,   
Ý Thánh ban cho kẻ đợi chờ;  
ĐẠO hạnh mở đường qui hậu tấn,  
THIỀN tâm làm lối phục nguyên sơ. 
CHƠN thường giữ vẹn lòng trong sáng,  
NHƠN dục buông lung tánh đục mờ;  
Rắc rối bởi chưng thanh lẫn trược,  
Khôn dò thế sự với thiên cơ.   More info...
Published: 04/13/2009 Updated: 04/13/2009
Summary:

Lòng con tin Đấng Cao Đài,

Đạo đời Trời sẽ an bài cho con.

More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Muốn ra GIÁO hóa phải nên trò, Muốn đạt chơn TÔNG lão chỉ cho, Muốn được ĐẠI thừa xong sứ mạng, Thì đường chơn ĐẠO phải siêng dò. More info...
Published: 07/04/2015 Updated: 07/04/2015
Summary: Là một nhân sinh tại thế, sống trong cõi hậu thiên, với quy luật đối đãi đương nhiên, con người bị chi phối bởi nhiều lãnh vực trong đời sống thường nhựt More info...
Published: 10/04/2016 Updated: 10/04/2016
Summary: Chư hiền đệ hiền muội ! đạo pháp trường lưu bất tận, người đời hữu hạn vô thường More info...
Published: 07/04/2015 Updated: 07/04/2015
Summary: Đức Mẹ dạy:
Đời con xét kỹ có chi đâu! -
Từ lúc tuổi xanh đến bạc đầu, -
Dẫu khá dẫu nghèo thì cũng thế, -
Cái ngày qui liễu vẫn như nhau. 
More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Người ta thường cho rằng Đạo đồng nghĩa với tôn giáo. Thực ra, Đạo là nguyên lý tối thượng vận hành khắp cả càn khôn vũ trụ. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: ĐỨC BẢO TIẾT THÁNH NỮ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC CHƠN THƯỜNG ĐẠO SĨ. More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: Ngày 24-12 dương lịch hằng năm, cùng với cộng đồng dân Chúa trên toàn thế giới, hàng môn đệ Cao Đài nói chung và bổn đạo Thánh thất Bàu Sen nói riêng đồng thành tâm tưởng niệm Đức Giêsu Kitô nhân dịp đại lễ kính mừng Chúa giáng sinh. More info...
Published: 03/08/2018 Updated: 03/08/2018
Summary: ĐỨC KHIẾT TÂM CHƠN THÁNH More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: NGỘ đặng Chơn truyền dễ mấy ai,
MINH tâm kiến tánh lại càng gay.
ĐẠO đời Tánh Mạng song tu được,
NHƠN nghĩa vẹn tròn thật khó thay. More info...
Published: 10/14/2015 Updated: 10/14/2015
 
 
Trang Chánh • •