Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Stories
Summary:

“Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,

Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên,

Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,

Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên”

More info...
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary: DẨN VÀO TÁC PHONG ĐẠO HẠNH [Giáo sĩ Huệ Ý biên khảo] More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: Sáu diệu dụng của tâm pháp: More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Lễ kỷ niệm 38 năm tái thiết Vĩnh Nguyên Tự
(1973-2011) More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary:

- Vị Đầu họ đạo là Hiệu Trưởng,

- Vị Chánh Hội Trưởng là Giám Học,

- Các vị chức sắc, chức việc còn lại là giáo viên.

More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Mùng 01 tháng Giêng Giáp Tý (02–02–1984) More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Hãy tự biết mình More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: "Vẫn biết rằng đạo lý pháp môn vô lượng. Dù con người có đầu thai chuyển kiếp hằng trăm ngàn lần cũng không làm sao nghiên cứu tìm hiểu hết các pháp môn. Tuy nhiên không phải vì thế mà không có phương pháp nào để tu thân hành đạo, lập công hầu thành chánh quả. Dù muôn ngàn phương pháp , chung qui cũng không có phương pháp nào dạy người đời cách xa với hoàn cảnh nhân sinh hiện sống và cũng không có phương pháp nào vượt quá sức con người". More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary:

THÁNH GIÁO (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 30 tháng Chạp Nhâm Tý (02.02.1973)

Xuân đến bao lần với các con,

Tuổi đời chồng chất có chi tròn;
Xuân này Thầy sẵn dành ân huệ,
Cho kẻ tu hành vẹn sắt son,

More info...
Published: 11/20/2015 Updated: 11/20/2015
Summary: Hằng năm, cứ đến ngày Trung Thu Hội Yến, nhìn lễ phẩm được chuẩn bị dồi dào trang trọng để hiến dâng lên Ðức Mẹ và các đấng Thiêng Liêng chúng ta hân hoan thấy tấm lòng thành kỉnh hiến dâng của bổn đạo rất to lớn. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Đầu năm 1920, Ngài Ngô được lệnh Ơn Trên sắp xếp việc cầu cơ và tập dượt đồng tử. Lúc ấy, có một vị Bề Trên giáng cơ xưng danh lần đầu tiên với Ngài là Cao Đài Tiên Ông. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
FeatureSummary: LÁ RỤNG VỀ CỘI | DIỆU NGUYÊN More info...
Published: 03/20/2018 Updated: 03/20/2018
Summary: LẼ MỘT(The Unity – The Oneness ) 

LẼ MỘT TRONG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO

More info...
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Summary: * ĐỨC THÁI ẤT THIÊN TÔN ĐƯA CÁC VỊ ĐƯỢC ÂN PHONG GIÁNG ĐÀN LẦN ĐẦU TIÊN More info...
Published: 05/18/2009 Updated: 05/18/2009
Summary: "Nhân sinh thành Phật dễ đâu,    
       Tu hành có khổ rồi sau mới thành"    

Hai câu thơ trong thi truyện về cuộc đời của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vừa mở đầu cũng mang ý nghĩa của một kết luận. Có gì đặc biệt trong cuộc đời của Đức Quán Thế Âm?

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Có bao giờ bạn suy nghĩ, chúng ta sinh ra, lúc nhỏ thì được cha mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ cho ăn học; chúng ta cố gắng học hành chăm chỉ và nghe lời cha mẹ từ khi tập nói tiếng cha, tiếng mẹ rồi tập đi, tập chạy, rồi vào cấp 1, 2, 3 đến đại học… More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: AN HÒA THÁNH NỮ, Tệ Nữ xin chào mừng chư Thiên mạng, chào chư đạo tâm, chư chức việc Cơ Quan Phổ Thông Giáo-Lý, chư liệt vị thân hào cố hữu viễn cận hương lân cùng nội ngoại tôn thân. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:

Quẻ Địa Thiên Thái gồm nội quái là Kiền và ngọai quái là Khôn, 2 quẻ đầu trong 64 quẻ Kinh Dịch. Thái có nghĩa to lớn, thông suốt, tốt đẹp, yên ổn

 

More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Ngày mùng 1 tháng 3 Đinh Hợi (thứ ba 17/04/2007) được sự phân công của Ngoại Giao Vụ, phái đoàn chúng tôi gồm ba nhân viên: Chí Thật, Minh Đức và Đinh Thị Hạnh, đi dự lễ tại thánh thất Nguyệt Cảnh. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: ĐÔNG chí tu trì phục nhất dương,
PHƯƠNG châm tu luyện bất lao thương;
CHƯỞNG trung thống lãnh cơ vi diệu,
QUẢN xuất kiền khôn độ thập phương.
More info...
Published: 07/04/2015 Updated: 07/04/2015
 
 
Trang Chánh • •