Hội Thánh: Minh Lý
Stories
Summary:

Năm Canh Ngũ, tháng 2, ngày mùng 6 (5 Mars 1930)


Ngã GIA TÔ GIÁO CHỦ giáng đàn hĩ chư nhu.

More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng 4 tháng 9 Quí Sửu (29-9-1973)
____________
VẠN giáo đồng nguyên tự bổn lai,
HẠNH duyên khải ngộ Đạo minh khai;
THIỀN đường nhựt nhựt năng tu dưỡng,
 đệ trùng hoan tại Bửu Đài. More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary: Minh Tân 26.11 ĐĐ 26 Tân Mão (24.12.1951) More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Tuất thời mùng 8 tháng 4 Canh-Tuất (12-5-1970)
_________
Thi:
Phật Tiên nào phải quá thanh nhàn,
Ðến nổi ngao du chốn thế gian,
Khổ hải thương đời đang lặn hụp,
Dắt dìu trở lại cõi Tây Phang. More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary:   1.- Đạo là gì ? Không là gì cả !
  Chớ cái gì hóa hóa sanh sanh.
  Cái không phải, cái vô danh,
  Không sanh không hóa, hóa sanh muôn loài. More info...
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary:   THIỀN SƯ BÁC NHÃ vội lâm đàn,
  Hoan hỉ đón chào bạn vững an;
  Tiếp thọ hồng ân vào tịnh tọa,
  Kiên tâm tìm rõ máy hành tàng More info...
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary:  Năm 1967, ngôi Bát Nhã Thiền Đường (trực thuộc Hội Thánh Minh Lý) ở vùng Long Hải cuối cùng cũng hình thành trụ tướng sau một thời gian dài tạo tác với những cơn khảo thí hãi hùng. Thiền đường hoàn tất là nhờ có rất nhiều đạo tâm, đạo hữu về đóng góp công sức, tâm lực, tài lực và thậm chí cả thân mạng nữa. More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Xem xong bộ sách “Dưỡng-Chơn”   
Suy tôn Hiền-Thánh ban ơn giúp đời  
Từng chương, từng mục, từng lời 
Chơn-Lý vi diệu dạy người thoát mê.  More info...
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
Summary: Bởi Đại Đạo sanh ra trước khi có Trời, Đất, nên ngôi Diêu Trì Kim Mẫu là cái gốc của đại đạo, là dòng dõi của Trời đất, là cha mẹ của các vì Tiên, Phật, là tổ của muôn Phật. Trời Đất bởi trong cái khí hạo nhiên mà sanh ra, do âm dương ngưng tựu mới có khí ôn nhiệt rồi khí ấy huân chưng mà sanh ra muôn loài. More info...
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
Summary: Hưng Đạo Đại Vương – Minh Lý Thánh Hội, ngày 03 tháng 03 Bính Ngọ (23.4.1966) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:   BÁC NHÃ chưa khai, vọng chấp còn,
  THIỀN đồ tu đức chí còn non,
  SƯ thừa thánh pháp minh phân rõ, More info...
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary: MINH LÝ ĐẠO TAM TÔNG MIẾU More info...
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary: MINH THIEN CHON KINH More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Thánh giáo sưu tập khi tạo tác Bát Quái Đồ Thiên chia làm ba giai đoạn, nhứt kỳ, nhị kỳ và tam kỳ tạo tác; đây là các thánh giáo nhứt kỳ tạo tác từ năm 1936 đến 1937. More info...
Published: 05/02/2014 Updated: 05/02/2014
Summary: THÁNH GIÁO TAM KỲ TẠO TÁC NĂM 1939 NĂM NẦY CÓ THÁNH GIÁO: SẮC CHỈ CỦA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHUYỂN ĐẠI HỘI LINH THIÊN QUANG More info...
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary: Ngài Bác Nhã Thiền Sư trong bài Chánh Pháp Nhãn Tạng – Niết Bàn Diệu Tâm đã cho chúng ta biết có bốn loại Tâm là Duyên Lự Tâm, , Tư Lương Tâm, Tích Tập Tâm và Kiến Thật Tâm hay Thể Tánh Thường Trụ. More info...
Published: 11/26/2011 Updated: 11/26/2011
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC ĐỨC BÁT NHÃ THIỀN SƯ TAM TÔNG PHÁP CHỦ NGUYÊN QUÂN BỒ TÁT MA HA TÁT   More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: Thánh Giáo dạy Tạo tác Bát Quái Đồ Thiên năm 1936. Họ Đạo chúng tôi xin gửi đến quí vị xem để hiểu về Ngôi Bát Quái tạo tác theo Thiên Ý. Mô hình bong đồ tạo kiểu do Đức Lý Thái Bạch tạo trong ba ngày. Tạo tác ba năm. Ơn trên chuyển Tam Giang về vùng đất Hà Tiên để xây dựng tạo tác Bát Quái nằm giữa hai ngọn núi Đại và Tiểu Tô Châu. Các vị Thần gọi là nơi Tô Linh Châu biên thuỳ kiểu kiến trúc có một không hai. More info...
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
Summary: Thánh Giáo dạy Tạo tác Bát Quái Đồ Thiên năm 1936. Họ Đạo chúng tôi xin gửi đến quí vị xem để hiểu về Ngôi Bát Quái tạo tác theo Thiên Ý. Mô hình bong đồ tạo kiểu do Đức Lý Thái Bạch tạo trong ba ngày. Tạo tác ba năm. Ơn trên chuyển Tam Giang về vùng đất Hà Tiên để xây dựng tạo tác Bát Quái nằm giữa hai ngọn núi Đại và Tiểu Tô Châu. Các vị Thần gọi là nơi Tô Linh Châu biên thuỳ kiểu kiến trúc có một không hai. More info...
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
FeatureSummary: ĐẠO GIẢI THOÁT QUA LỜI DẠY CỦA ĐỨC 
NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN More info...
Published: 03/07/2018 Updated: 03/07/2018
 
 
Trang Chánh • •