Hội Thánh: Truyền Giáo
Stories
Summary:

BÀI :107 TU TÁNH LUYỆN MẠNG. NHỮNG GIỚI QUAN TRỌNG CẦN PHẢI TUÂN GIỮ
Tịnh Đường, Tý 8-10 Ất Tỵ (31-10-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :108 GIỚI LUẬT LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ ĐI VỀ VỚI THẦY
Tịnh Đường, ngày 8-11 Ất Tỵ (30-11-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :109 NẾU NẶNG PHẦN TU MẠNG MÀ KHÔNG TU TÁNH THÌ SUỐT
ĐỜI CHỈ KẾT QUẢ ĐƯỢC MỘT XÁC THÂN TRÁNG KIỆN MÀ THÔI

Tịnh Đường, Tý, 15-11 Ất Tỵ (7-12-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: GIỚI LUẬT ẤN ĐỊNH CHO NỮ TU SĨ TẠI TU XÁ (TIẾP THEO)
Tịnh Đường, Tý 23-11 Ất Tỵ (15-12-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :110 GIỚI LUẬT ẤN ĐỊNH CHO NỮ TU SĨ TẠI TU XÁ
Tịnh Đường, tý 16-11 Ất Tỵ (8-12-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :112 THÁNH Ý CHỈ DẠY NỮ TU SĨ LẬP HỒNG THỆ ĐỂ TUÂN GIỮ GIỚI LUẬT
Tinh Đường,Tý thời, 8-12 Ât Tỵ (30-12-1965). Đại Đạo 40.

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :113 GIỚI LUẬT NHƯ THUỐC ĐẮN ĐẢ TẬT, NHƯ BẢO VẬT CỦA NGƯỜI TU
Tịnh Đường, Tý thời, 23-12 Ất Tỵ (14-1-1966) Đại Đạo 40.

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI :114 VIỆC LẬP GIỚI LUẬT LÀ Ý CỦA THẦY.
PHẢI TRỌN TIN Ở THẦY DÙ TU PHÁP CHIẾU MINH HAY TU PHÁP TRUNG HƯNG

Tịnh Đường, Tý 8-2 Bính Ngọ (27-2-1966) Đại Đạo 41 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :115 TRÊN ĐƯỜNG TU HAI ĐIỀU ĐẦU TIÊN PHẢI LÀM CHO ĐƯỢC LÀ
“THƯƠNG YÊU VÀ NHẪN NHỤC”

Tịnh thất, Tý 8-3 Bính Ngọ (28-4-1966) ĐĐ 41

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: KHÔNG VUỚNG DANH LỢI SẮC TÀI, QUYẾT TÂM THEO CHÁNH PHÁP
Tịnh Đường. Ngày 21-7-Nhâm Dần
20-8-1962 - . Đại Đạo 37

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :46 TU TRONG MỌI LÚC, MỌI NƠI, MỌI VIỆC. CẦN TỈNH TÁO TRONG GIỜ CÔNG PHU
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-6-Quý Mẹo
28-7-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI :47 TU ĐƯỢC MỘT PHÚT THANH TỊNH CÒN HƠN
CÔNG ĐÚC MỘT ĐỜI LÀM PHƯỚC THẾ GIAN

Chi hội Phước Thiện Đà Nẵng. Ngày 4 -7-Quý Mẹo
22-8-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI :50 TU HÀNH TÂM CHÍ VỮNG BỀN, CHỊU BAO GIAN KHỔ MỚI NÊN THÁNH HIỀN.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-7-Quí Mẹo
10-9-1963. Đại Đạo 38.

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: TÙY TRÌNH ĐỘ VÀ CĂN NGHIỆP MÀ ÁP DỤNG PHÁP MÔN THÍCH NGHI ĐỂ TU.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-8-Quý Mẹo
25-9-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :56 PHẢI THƯƠNG YÊU HÒA KỈNH VỚI NHAU ĐỂ CHUNG XÂY MỐI ĐẠO MẦU
Tịnh Đường, 8-11Quý Mẹo
23-12-1963 - ĐĐ 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :57 PHẢI CÓ TINH THẦN TU TIẾN SẮT ĐÁ MỚI KHÔNG BỊ MẮC MƯU CHƯỚC QUỈ
Tịnh Đường, 8-12 Quý Mẹo

22-1-1964 - ĐĐ 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :60 PHẢI TẬN DỤNG THỜI GIAN ĐỂ ĐỘ NGƯỜI VÀO CON ĐƯỜNG THIÊN ĐẠO
Tịnh Đường, 8-1 Giáp Thìn
20-2-1964 - Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI :67 ĐỜI ĐÀNH MA MỊ BÁN MUA, ĐẠO LÀ CHƠN LÝ ĐÂU ĐUA THEO ĐỜI.
Tịnh Đường, Tý thời, 23-3 Giáp Thìn
4-5-1964 - Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :72 KIẾP NGƯỜI SỐNG ĐƯỢC MẤY NĂM,
MÀ TOAN NHỮNG CHUYỆN XA XĂM SẮC TÀI.

Tịnh Đường, 8-6 Giáp Thìn
16-7-1964 - Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI :73 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ QUÃNG TRUYỀN CHÁNH PHÁP PHẢI
TÙY NGƯỜI PHÂN VIỆC, VIỆC NÀO CŨNG CẤN THIẾT VÀ QUAN TRỌNG CẢ.

Tịnh thất, 23-6 Giáp Thìn
31-7-1964 – ĐĐ 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
 
 
Trang Chánh • •