Hội Thánh: Truyền Giáo
Stories
Summary:

BÀI : 69 BAO NHIÊU HÌNH TƯỚNG VẬT ĐỀU LÀ GIẢ, KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG THÈM MUỐN
Tịnh Đường, 8-4Giáp Thìn

19-5-1964 - Đại Đạo39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 75 CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI THÁNH: PHẦN VÔ VI VÀ HỮU HÌNH SONG HÀNH
Tịnh thất. Ngày 28-6 Giáp Thìn
5-8-1964 – Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 81 TÌNH THƯƠNG LÀ TRÊN TẤT CẢ, TRÊN HẾT THẢY MỤC ĐÍCH LÀM NGƯỜI
Tịnh Đường, Tý 15-7Giáp Thìn (22-8-1964 ) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI : 82 ĐẠO MẦU LÀ CÁI QUÍ NHẤT TRÊN ĐỜI
Trung Mỹ, Tý 8-8 Giáp Thìn (13-9-1964) Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 83 QUYỀN PHÁP CỦA GIÁO HỘI, ƠN PHƯỚC CỦA NHÂN SINH
Cơ Quan Giáo Pháp 15-8 Giáp Thìn (13-9-1964) - Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 84 TU HÀNH TÍNH CHUYỆN CHI MÔ, MẢI MÊ XÂY DỰNG CƠ ĐỒ THẾ GIAN
Tịnh Đường, 23-8 Giáp Thìn (28-9-1964) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 85 PHÉP LUYỆN VÀ DIỆU DỤNG CUẢ LINH CHÂU.
“Lòng được định thì không còn gì nguy hiểm, “Thần” được an mầu nhiệm hiện nơi mình”
Trung Khánh, 24-8 Giáp Thìn (29-9-1964) Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI : 87 Ý NGHĨA VÀ CÁC TẦNG LUYỆN TẬP CHÂU 54 HẠT
Tịnh Đường, ngày 9-9 Giáp Thìn (14-10-1964) Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 88 TỔ CHỨC ĐẠO HỢP LÝ SẼ GÓP PHẦN HỮU HIỆU CHO VIỆC TU TIẾN CHUNG
Trung Thành Thánh thất, Tý, 14-9Giáp Thìn (19-10-1964) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 89 LUYỆN SAO CHO THÀNH CON NGƯỜI TRƠ NHƯ ĐÁ
VỮNG NHƯ ĐỒNG THÌ ĐẠO MẦU MỚI ỨNG HIỆN.

Tịnh Đường,Tý thời, 23-9 Giáp Thìn (28-10-1964) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 90 CÁCH LUYỆN CHÂU 54, TÂM CHÂU, PHÉP BAN ĐẠO Y.
Tịnh Đường, Tý thời, 1-10 Giáp Thìn(4-11-1964) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI : 92 CHỊ SAO RA VẺ CHỊ HIỀN, ANH SAO RA DÁNG THẦN TIÊN MỚI LÀ
Tịnh Đường, Tý thời, 8-10 Giáp Thìn (11-11-1964) Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 93 TINH THẦN HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP PHẢI KIÊN ĐỊNH
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 3-11 Giáp Thìn (6-12-1964) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 94 CẦU ĐẢO THÁNH THẦN PHẢI CÓ LÒNG CHÍ THÀNH CHÍ KỈNH
Tịnh Đường,Tý thời, 8-11-Giáp Thìn (11-12-1964) Đại Đạo 39. More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI : 95 MUỐN HÀNH NGUYỆN HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP PHẢI HY SINH TẤT CẢ
Tịnh Đường,Tý thời, 8-12 Giáp Thìn (10-1-1965). Đại Đạo 39.

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI: 96 NHỨT TÂM VỚI MÌNH, HÒA THÂN VỚI NGƯỜI ĐỂ TU KỶ VÀ ĐỘ THA.
Tịnh Đường, Tý thời, 24-12 Giáp Thìn (26-1-1965). Đại Đạo 39. More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :102 ĐẠI HỘI LONG HOA ĐÃ ĐẾN RỒI, NGÀY GIỜ GẤP RÚT CÁC HIỀN ÔI!...
Tịnh Đường, 20-3 Ất Tỵ (21-4-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :103 NGÀY TRƯỚC ƠN CHÚA ĐẾN TỪ MÔI-SE, NGÀY NAY ƠN THẦY ĐẾN TỪ CƠ BÚT
Tịnh Đường 1-4 Ất Tỵ (1-5-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI :104 CAM LỒ DIỆU DƯỢC SANH SANH HOÁ, HUYỀN MẬT ĐỀ HỒ RƯỚI NƯỚC DƯƠNG
Tịnh Đường, Tý, 14- Ất Tỵ (14-5-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :105 Ý NGHĨA LỄ BÁ NHỰT, BA NĂM. MỌI BƯỚC TIẾN CỐT Ở TÂM THANH TỊNH
Tịnh Đường,15-4 Ất Tỵ (15-5-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
 
 
Trang Chánh • •