RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Hội Thánh: Tiên Thiên
Stories
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC CHÁNH NIỆM CHƠN TIÊN, ĐỨC LÂM OANH CHƠN THÁNH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thánh, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2441 Read Count: 116
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC CHÍ ĐỨC CHƠN THẦN (Phạm Thanh Phước)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1644 Read Count: 39
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC GIÁC ĐỨC CHƠN TIÊN (VĂN PHÚ LỤC)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 374 Read Count: 160
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HỒI TÂM CHƠN THÁNH, ĐỨC HỒNG LIÊN CHƠN TIÊN lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thánh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1876 Read Count: 170
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HỒNG CÚC TIÊN NƯƠNG lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1341 Read Count: 172
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HỒNG PHƯỚC TIÊN CÔ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Cô Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 770 Read Count: 153
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HUYỀN LINH THÁNH NƯƠNG (1970) (Châu Thị Mão)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nương Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3990 Read Count: 155
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC LIỆT THÁNH CHƠN NHƠN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Nhơn Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 620 Read Count: 164
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC NGÂN ĐỒNG CHƠN TIÊN, ĐỨC THIỆU THỊ CÒN (THẦN VỊ), Đại Luật Kim Tiên Lê Kim Tị
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Kim Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3155 Read Count: 166
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: THÁNH SẮC ĐỨC NGỌC HƯƠNG THÁNH NỮ, ĐỨC KHAI MINH THÁNH VỊ , ĐỨC MINH HƯƠNG THẦN NỮ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thần Nữ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nữ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 988 Read Count: 168
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGUYỆT ĐỨC KIM TIÊN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Kim Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2924 Read Count: 163
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NI SƯ DIỆU LỘC lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Ni Sư Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 358 Read Count: 165
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC THANH LAN TIÊN NỮ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nữ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1157 Read Count: 117
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC THANH TÒNG TIÊN CÔ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Cô Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 2396 Read Count: 384
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC THÔNG ĐỨC CHƠN THẦN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 339 Read Count: 164
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC THIÊN LỘC CHƠN THẦN LAI CƠ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1431 Read Count: 181
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC THIỆN NỮ CHƠN THÁNH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thánh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2371 Read Count: 169
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC THIỆN NHÂN CHƠN THÁNH, ĐỨC ĐẠI ĐỨC HUYỀN QUANG, ĐỨC LINH QUANG CHƠN THÁNH, ĐỨC HUỆ PHÁP CHƠN THÁNH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thánh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2123 Read Count: 166
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC THIỆN TÂM CHƠN THÁNH, ĐỨC THANH ĐIỆP THÁNH NỮ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thánh, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nữ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1174 Read Count: 82
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC THIỆN ĐỨC CHƠN TIÊN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2641 Read Count: 163
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
Trang Chánh • •