Hội Thánh: Chiếu Minh
Stories
Summary: NỀN TẢNG ĐẠO VÔ VI TẠI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC THẦY TIÊN TRI TRƯỚC
Tịnh Đường, 1-2 Giáp Thìn
14-3-1964- ĐĐ 39 ( Phò Loan Nguyễn Minh Quảng, Đàn Chợ Lớn )
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:  vui Chơn Đạo vì Thầy ,
NGHIỆP xưa đoạn dứt, ý Thầy đã thông .
ĐẠO thành đắc quả thong dong ,
NHƠN duyên tiền định một lòng Đạo cao . More info...
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012
Summary: Thập Điều Thiện của Thầy khuyên giãi
Là môn đồ khá hãy thật hành
Truyền rao khắp cả nhân sanh
Mười điều Thầy dạy phải hành cho y.
Rồi qua đến thực thi “Thiên Nhãn
Nơi tư gia thiết lập phụng thờ
Nhưng mà tâm thật thờ ơ
Tứ thời cúng bái thờ ơ chẳng hành. More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Chưởng đạo Thượng Thừa độ chúng sanh
Giáo dân giác ngộ luyện đơn lành More info...
Published: 08/13/2012 Updated: 09/10/2012
Summary:

Đã mang kiếp làm người trần thế ,

Nào ai đâu chẳng thể vương mang .

More info...
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary:

Mắt đỏ ngươi vàng
Ngươi vàng, tròng đỏ bao năm

Luyện trong Bát-quái cao thâm sáng ngời !

More info...
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary:

CHÚC XUÂN

Xuân Đại Đạo thấm nhuần ân điển,

Xuân chan hòa huyền biến Ma Ha,

More info...
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary:

   Pháp Bảo Đàn Hà Thanh diễn giải,

   “Tột lý rồi’ khỏi phải nghi ngờ.

        Hạ ngươn mạt thế mong chờ,

Đàn kinh xuất hiện mập mờ còn đâu.

More info...
Published: 09/09/2012 Updated: 09/09/2012
Summary:

Huệ trí Pháp duyên giải Pháp đàn,

   Năng nhơn Bảo vật thức phàm gian.

   Cho hay Đàn Bảo nhiều người giải,

   Tựa thế “Kinh thường” nhập thế gian.

More info...
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012
Summary:

ĐẠI BÀNG ĐIỂU

DIỄN GIẢI
THEO LÝ ĐẠI THỪA VÔ VI ĐẠO

BÙI HÀ THANH 

More info...
Published: 08/05/2012 Updated: 08/06/2012
Summary: Màu sắc thì nhiều, tâm nhận biết có một.
·        Tôn giáo thì nhiều, Chân Lý Đạo có một. More info...
Published: 12/19/2012 Updated: 12/19/2012
Summary: Đức TỪ MINH CHƠN TIÊN, Đức HUYỀN LINH THÁNH MẪU More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC NGỘ THÔNG CHƠN NHƠN (MINH LỆ) More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary:

THIỆN-NGỘ


( THIỆN-đạo phát tâm cầu Thánh-quả,

NGỘ- kỳ tiếp độ đạt linh-thông )

More info...
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary:

Giờ nầy THẦY điểm thâm công.

Ngày sau con sẽ cỡi rồng về nguyên.

Ấn Bản Tháng 09 năm 2011 

More info...
Published: 06/29/2015 Updated: 06/29/2015
Summary: ĐỨC ÂU THIÊN QUÂN More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN CÔ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN NỮ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẠCH NGỌC TIÊN CÔ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẠCH VÂN TIÊN CÔ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
 
Trang Chánh • •