008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Stories
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1972 More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Cái yếu tố làm cho Đạo phục hưng đời thạnh trị, đó là nhân tâm. Hễ nhân tâm phát thiện nguyện, nhân tâm giác ngộ, nhân tâm làm sáng cái Đạo, tức là nước thạnh nhà yên, thiên hạ thái bình. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Tâm trung quán triệt Đạo vô vi,

Tận độ nhơn sanh buổi hạ kỳ,

Thiên mệnh Thiên tâm nên đức cả,

Là ngôi Tiên Phật có cần chi.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Trở lại trần gian giữa cảnh này,

Tang thương còn đó, núi sông đây,

Tâm trường gởi gấm tay Thiên-mạng,

Dựng lại nhà xưa ở Đạo Thầy.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Các con đừng chấp về hình thức cũng như đừng chấp về danh từ. Nếu còn chấp là tự ràng buộc lấy con không ngày giải thoát đó các con. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

       HIỆP hòa nhơn loại đông tây,

THIÊN thời địa lợi Tam Tài cộng thông.

       ĐẠI bi, đại nguyện, đại đồng,

ĐẾ vương chi đạo ân hồng cả chan.

More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:     Nói rõ hơn nữa, THƯỢNG-ĐẾ CHÍ-TÔN đã mở con đường cho nhân loại trở về với Thượng-Đế: Con người cho thiệt con người. Nếu dân tộc này hiểu được Thánh-ý thì nước non này sẽ đặt nhiều hy vọng ở tương lai trên thế giới là một nước đạo đức gương mẫu. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:      Nói một cách khác, nơi đâu cũng có Đạo. Lớn thì như vũ trụ, nhỏ thì như hạt vi trần nguyên tử, không phân chia, không ngăn cách, không bảo thủ, không cố định đến nỗi cứng ngắt cô đọng một chiều. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Họ luôn luôn soi sáng để cân nhắc sửa đoan từng giây từng phút. Nhờ thế mà đã nêu lên câu "Đạo bất khả tu du lỵ dã" (1). More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Quả nghiệp chư hiền gắng trả, công đức chư hiền cố bồi, không vọng động điều chi sẽ được Đấng Toàn Năng soi xét. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:       Khi các con đã thật lòng bác ái, các con không còn thấy người sang kẻ hèn, người dại kẻ khôn, người uy quyền kẻ yếu đuối, người thân kẻ sơ. Đã không chia cách như vậy, lòng các con là một cõi bồ-đề, một cõi niết-bàn, một Cung Diêu-Trì và chính con sẽ ở trong Thượng-Đế. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Hễ biết tu thì cố gắng lên,

Không vì danh lợi tuổi cùng tên,

Lập công bồi đức cho nên hạnh,

Như thế mới mong được vững bền.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:       Ngày khai Đạo Thầy đóng một vai trò một người cha đối với các con trên đường tình thế sự. Phải! phải! Luôn luôn Thầy vẫn xem các con là thế ấy. Thầy đã hạ mình rời khỏi Linh Tiêu Điện giáng xuống cõi đời ô trược để phát ra những âm thanh mà tự cổ cập kim chưa hề được nghe được thấy. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:   Này chư hiền đệ! Bần đạo muốn nhắc lại Đạo là Đạo chớ Đạo không là tôn giáo. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Lắm kiếp nhiều đời đã xuống lên,

Mang nhiều quốc tịch, tuổi và tên,

Loanh quanh trong bánh xe luân chuyển,

Vì bởi quên căn với móng nền.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •