005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1969. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Ta muốn hồng trần hóa cảnh Tiên,

Cho nhân sanh hết nỗi ưu phiền;

Giàu nghèo chủng tộc khôn cùng dại,

Giác ngộ tầm đường lại bổn nguyên.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

THẦY ngự trong lòng mỗi chúng sanh,

Chúng sanh giác ngộ biết tu hành,

Thương yêu mựa tách người khôn dại,

Điều độ đừng chia kẻ dữ lành.

Tiên, Phật không riêng quyền với tước,

Thánh, Thần chẳng lựa lợi hay danh;

Đạo tâm mới hiểu tâm Xuân quí,

Xuân ở Xuân-tâm Đạo sớm thành. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Kìa những câu: “Thiên thượng Địa hạ duy ngã độc tôn”, “Thiên nhơn hiệp nhứt”, “Tạo Tiên tác Phật thị do tu”, “Thầy là các con,  các con là Thầy”. Vì sao mà nói như thế ? Do đâu mà có và muốn có phải làm sao? More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Giác ngộ nên đem Đạo cứu đời,

Mùa Xuân mới hưởng trọn vui tươi;

Nguyên nhân nhiệm vụ còn mang nặng,

Xuân đến Xuân đi hẹn một lời.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Cần nhứt là các con phải biết sống một đời sống trong tình Tạo Hóa thiên nhiên, luôn luôn an lạc tâm trung, xem mọi sự dữ lành để định phân chọn lựa cho mình một giá trị ở đời sống mai hậu. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Hễ tu thì phải làm cho đúng nghĩa của người tu. Nếu làm sai tôn chỉ mục đích của nó, đó là tự mình làm mất an ninh cho mình cũng như  cho tập thể. Dầu có nguyện năm bảy trăm câu cũng chẳng ích gì, lựa là một câu. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Việc gì trước khi muốn nói hoặc làm cho ai, nên đặt mình trong hoàn cảnh người ấy để xem mình có chịu được những đối xử như vậy hay không. Nếu được thì làm, không được thì đừng. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Do đó, đạo lý pháp môn tuy vô lượng nhưng cũng tùy theo căn trí chúng sanh mà hướng dẫn họ lần lần từ thấp đến cao. Do đó mà lời nói đầu của Lão là sự nói và việc làm phải lựa đúng thời đúng lúc đúng chỗ. Nếu trái lại, dầu mình có thiết tha xây dựng, nhưng là phá hoại vì phản tác dụng.
More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Muốn tạo thế nhân hòa cho thiên hạ, trước tiên ta hãy tạo thế nhân hòa cho chính bản thân. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:       Thượng-Đế khai Đạo chỗ nào nhơn sanh khổ sở, tăm tối điêu linh, để kéo dân tộc ấy được ra nơi quang minh xán lạn, đồng quyền hạn, ngang nhau với các giống dân khác. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Các em hãy vô tư làm việc, sẽ có nhiều người nối tiếp liên tục, không nên tư tưởng cầu danh vụ lợi, dù chỉ một tư tưởng nhỏ nhặt thôi. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Ðừng sợ e tu hành không đắc Ðạo, không đạt đến ngôi vị Phật Tiên, mà chỉ e cho phẩm hạnh đức độ và công quả của mình không xứng đáng để đảm nhận những ngôi vị ấy More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Chư hiền đệ muội có biết tại sao Thượng-Đế vẫn theo đuổi những hàng hướng đạo nhân sinh từng giờ từng khắc? Cũng như thế, Bần Đạo vẫn còn đa mang gắn bó với Thiên chức Giáo-Tông Vô-Vi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Chư hiền đệ muội còn nhớ câu thơ: “Đời cùng Tiên Phật xuống phàm gian” chăng? More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Tôi bị khảo”. Sự thật mình làm trật. Cái trật đó trở lại khảo mình chớ không phải tự ở ngoài đem đến. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:       Nầy chư liệt vị! Nếu mỗi người khi còn ở thế gian mà được trọn tin lời chánh lý của Thiêng Liêng, hành cho đúng và hiểu sự tội phước như cái hiểu của Bản Thần hiện giờ chắc chắn rằng mỗi người sẽ phế đời hành đạo và thành chánh quả trong một kiếp mà thôi. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Không sợ khó khăn trở ngại đối với nhà tướng cũng như nhà lãnh đạo quốc gia hay hàng hướng đạo tôn giáo, chỉ ngại là chưa đương đầu với sự khó ấy là đã buông tay đầu hàng trước rồi, đó là điều quan trọng. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:      Vết xe trước đã sụp đổ, đoàn xe sau nên tránh. Kể ra đàn anh chịu một phần trách nhiệm rất lớn trong sứ mạng, chính vì thế mà trong hàng Tiền Bối, người nào không làm đúng Thiên-ý sẽ bị triệu hồi để lãnh phần vụ khác. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Gieo giống nơi đâu đã mọc chồi,

Vô phân tưới nước mãi không thôi;

Chừng nào giống ấy đơm bông trái,

Sứ mạng chị em mới gọi rồi.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Nhứt là năm nầy, niên khóa nầy, cần phải ẩn hơn là hiện. Ẩn không phải là không hoạt động. Ẩn để chuẩn bị một ngày mai, gọi là dĩ dật đãi lao. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
 
 
Trang Chánh • •