004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1968. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

TRẦN ai khó nhiễm ánh Mâu Ni,

HƯNG thạnh suy vong có lạ gì,

ĐẠO nghiệp là hồn Xuân hướng đạo,

Cõi đời đến tạm, tạm rồi đi.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Động tác tuần huờn Tạo Hóa cơ,

Băng tiêu noãn nhựt định thiên thơ,

Cao-Đài xuất thế khai tân hội,

Tận độ quần linh phục thái sơ. (1)

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Như thế thì chư đệ muội hãy xem cái đau khổ của nhơn sanh cũng như chính mình đau khổ và tìm trong cái đau khổ của mình mà thấm thía đến sự đau khổ của tha nhân. Có như vậy mới biết trách nhiệm mà hành Đạo. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Gió Xuân thổi nhẹ lá cành rơi,

Oằn oại thân tâm khắp mọi người,

Chỉ có Xuân tâm hành đạo nghĩa,

Mới là lạc thiện đó ai ơi!

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Nữ-Chung-Hòa là cực điểm của tình thương không hơn, không kém, không lệch lạc, không người, không ta, không màu da sắc tóc, không tôn phái, mà chỉ là một cứu cánh chung tối thượng để đem lại sự sinh tồn hạnh phúc an vui cho mọi người sống ở thế gian, không còn cách phân chủng tộc. Như vậy Nữ-Chung-Hòa là của Đại-Đạo, của toàn thể quốc gia, của toàn thể nhân loại. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Nào ai muốn đến cõi Tiên Tòa,

Để thoát thành sầu chốn giới ba,

Khắc phục nội tâm tìm chánh giác,

Đoạn lìa nghiệp chướng kíp theo Ta.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Con đến trần gian chịu khổ nàn,

Mẹ nơi Diêu Điện dễ nào an,

Mây sầu đỡ gót lâm trần thế,

Bút lệ nương cơ tả mấy hàng.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Nương ánh hồng quang đến cõi trần,

Mượn lời đạo lý khuyến sanh dân,

Tu hành để biết cơ mầu nhiệm,

Biết rõ an nhiên định số phần.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Bách thảo tươi nhờ đủ tuyết sương,

Ngọc cao giá bởi giũa trau thường;

Người tu muốn đạt cơ mầu nhiệm,

Công quả công phu vạn nẻo đường.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

LIÊN đài tua tủa tiết thu sang,

HOA nở vườn xuân hé nhụy vàng,

THÁNH đức do công người Thánh thiện,

MẪU đơn hương sạ khắp giang san.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Tòng bá xanh tươi đượm sắc màu,

Chín từng mây bạc cảnh tiêu dao,

Thương đời giữa lúc đời nguy khốn,

Giáng thế dìu nương lại Động Đào.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Định luật tương quan cõi thánh phàm, 

Hoằng khai Đại Đạo độ kỳ tam;

Máy trời vận chuyển cơ qui nhứt,

Chẳng phải Chơn Nhơn ắt khó làm.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

VẠN pháp tu trì tóm một thôi,

HẠNH lâm trái chín đã say mùi;

THIỀN môn mở ngỏ gay chèo bát,

biểu nghìn thu chẳng đổi dời.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Non nước suy vì thiếu kẻ nhân,

Làm đèn đạo lý đã lu dần;

Ai người mến nước thương dân tộc,

Khêu lại đèn kia cho tỏ lần.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Người đời sợ lỗi mới tu thân,

Noi chí Phật Tiên với Thánh Thần;

Tín ngưỡng bước đầu vào cửa Đạo,

Chánh mê phân biệt ảo cùng chân.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Cuộc cờ xe pháo vẫn còn gay,

Giấc mộng hy di khéo tỉnh say;

Giày cỏ quản chi trời đất rộng,

Gậy tre há nệ tháng năm dài;

Mối tình trăm họ còn đeo đẳng,

Chút nghĩa ba dân khó trở day;

Dù muốn, Tiên Ông đà định sẵn,

Chờ tay sứ mạng để an bài.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Mở cửa càn khôn ngắm bể dâu,

Chín mươi hai ức sẽ về đâu;

Sương phong gió bão đường triêu mộ,

Rừng rậm non cao nẻo cuối đầu.

Nếu nhớ chia tay nơi đỉnh thượng,

Thì đừng lỡ bước chốn sông mâu;

Trập trùng vó ký miền Ly Khảm,

Cứu cánh chờ ai gởi đạo mầu.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Thầy muốn con thơ bước thẳng đường,

Hầu đem chánh pháp Đạo hoằng dương;

Trong khi ma quỉ bày trăm kế,

Giữa lúc yêu tinh đón vạn phương.

Hủy kiếp thiêu thân vì ánh sáng,

Hoại danh hào kiệt bởi quan trường;

Tắt quanh, mau chậm con ơi khéo !

Đời đạo hai vai rán liệu lường. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
 
 
Trang Chánh • •