003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary:  MỤC LỤC THÁNH GIÁO SƯU TẬP NĂM ĐINH MÙI 1967 More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

ĐÔNG phong báo hiệu tiết Xuân sang,

PHƯƠNG pháp tu thân tự giải nàn,

CHƯỞNG đức ngại gì không trổ đức,

QUẢN chi biến đổi chốn trần gian.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Một tấc QUAN ÂM một tấc vàng,

Thương đời BỒ TÁT giáng trần gian,

Đem mầm chơn lý gieo cùng khắp,

Nhắc nhở nhơn sanh tỉnh mộng tràng.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Sự thật, đạo lý vẫn có một. Trường hợp dị biệt về giáo lý mà nhơn sanh đã gặp phải, vì mới đọc qua những khía cạnh trong muôn ngàn khía cạnh của Đạo Trời.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Trên đường chánh đạo, chánh đạo vẫn là Đại Đạo, dầu có muôn ngàn lối rẽ, các con cũng phải cố gắng về nơi Đại Đạo,

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

TAM-Kỳ rộng mở cõi Nam Thiên,

TRẤN định năm châu giữ mối giềng,

OAI đức từng phen ra cứu thế,

NGHIÊM minh lắm lúc nhọc Thần Tiên.

QUAN lâm tế chúng nên trò Thánh,

ÂM điệu hòa nhơn đạo nữ hiền,

BỒ-TÁT đã tu vô lượng kiếp,

Giáng trần mở Đạo chọn cơ duyên.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

THƯỢNG thừa khuyên bạn bước thang mây,

TRUNG nhứt là nơi đến tận Thầy,

NHỰT chiếu Trời Nam cơn biến đổi,

NGỌC lòa đất Bắc lúc vần xây.

LỊCH trình mở lối hòa trên dưới,

NGUYỆT rạng soi đường hiệp đó đây,

Giáng bút đề thơ khi gặp gỡ,

Mừng chư đạo hữu tại đàn này.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Đời đạo cùng chung một khối linh,

Lập đời đem Đạo đến khai minh,

Đạo không chơn lý: đời tao loạn,

Đời học Đạo: dân hưởng thái bình.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Chỉ cần chánh tâm hành chánh đạo, xả thân giúp đời, theo lòng Tạo Hóa, hòa hiệp với thiên nhiên. Sự gì sắp đến sẽ đến, mọi việc sẽ an bài, dầu mình không tự lo tự hữu, cũng có Tạo Hóa an bài cho, được sanh trong vòng trưởng dưỡng và bảo tồn theo định luật vũ trụ. More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Chánh Đạo thành do bởi chánh tâm, Chánh tâm chánh tín khỏi sai lầm, Lầm theo dục vọng rồi chia rẽ, Chia rẽ sau này hối vạn năm. More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Kẻ khen ta đúng chỗ là bạn ta, khen ta không đúng chỗ là hại ta, chê ta đúng chỗ là thầy ta, chê ta không đúng chỗ là sợ ta thành công trong vĩ đại. More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

NAM phương ai đã biết tu hành,

HẢI khổ thành sầu chớ lấn tranh,

NGẠN giác sẵn thuyền qua ngũ trược,

THƯỢNG thừa có nẻo yết Tam thanh.

QUAN tâm học hỏi tìm chơn lý,

ÂM điệu thinh văn chí lập thành,

NHƯ biết cội nguồn lên chín phẩm,

LAI đàn chứng chiếu chí tâm thành.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Soi sáng hồng trần ngọn đuốc thiêng,

Cho đời thấy rõ mối QUI NGUYÊN, Tu thân tự giác trừ tam độc, Chánh niệm độ tha khởi vạn duyên. Vượt khỏi sông mê về cảnh Phật, Thoát ngoài bể tục đến nhà Tiên, Năm chi mười phái rồi sau cũng.

Tóm lại càn khôn một chủ quyền.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

ĐẠI-Đạo là chung của vạn linh,

TIÊN bang Phật cảnh có riêng mình;

VĂN nhân trí sĩ cần tu học,

DUYỆT lại lòng người chỗ chí linh.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Chư quí liệt vị ôi! ai cũng biết và cũng than thế gian là biển khổ nhưng chưa tìm hiểu tận gốc rễ của sự khổ để đào sâu bứng gốc rễ đó gọi là giải khổ, mà người đời chỉ than suông rồi thôi, để cho mặc định luật, mặc thời vận đẩy đưa.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Cất bút đề chơi mấy vận thi,

Gởi người trần tục nhắn tương tri;

Tu hành thì phải tu cho thiệt,

Thành Phật Thánh Tiên có dễ gì!

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

GIÁO truyền chánh pháp tại nhân gian,

TÔNG chỉ Cao Đài cứu vạn bang;

ĐẠI hội Long Hoa triều Thánh Đức,

ĐẠO hoằng thế giới xuất Thiên nhan.

THÁI hòa vạn vật nhơn nhơn lạc,

BẠCH sắc Thiên Tôn thế thế nhàn;

KIM Khuyết Ngọc Hư chiêu Bắc Đẩu,

TINH Quân phổ chiếu sắc Cao ban.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

       Lâu ngày vừa tái ngộ nhau,

Nửa mừng vội tủi vội chào người xưa;

       Nói sao cho phỉ cho vừa,

Thì giờ ngắn ngủi, xin thưa ít hàng.

       Cho chư huynh tỷ được tàng,

Gia đình cốt nhục trong hàng thê nhi.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Muôn kiếp độ người cõi thế gian,

Thoát vòng sanh tử đến Thiên Đàng;

Tam-Kỳ sứ mạng lâm trần thế,

Chánh Đạo hoằng dương cứu vạn bang

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

vi mà có mới là ngoan,

CỰC Lạc lòng đây Mẹ ước rằng:

TỪ thiện mỗi con đà sẵn có,

TÔN vinh hành Đạo cứu đời an.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
 
 
Trang Chánh • •