035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary:

NGỌC Kinh vừa tiếp sớ đàn trung,

HOÀNG linh Thầy khen biết phục tùng

THƯỢNG giới ban hành lời chỉ dụ,

ĐẾ truyền tô điểm đạo trung dung.

More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Giải thuyết Đạo Lão More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Giải thuyết Đạo Nho More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Giải thuyết Đạo Phật More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Chánh Giáo Thánh Truyền More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Sự sống của con người phải hội tụ một số điều kiện quan trọng, trong đó sức khỏe và tinh thần là điều không thể thiếu được. Chính đây là phương tiện để cho con người sinh hoạt trên thế gian này với đầy đủ ý nghĩa và chức năng “vi nhân” của họ. More info...
Published: 04/18/2007 Updated: 04/18/2007
Summary: Đàn Cơ Tại TÒA THÁNH TIÊN THIÊN NGÀY 7-12-33 More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
 
 
Trang Chánh • •