RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
031 Tam Thừa Chơn Giáo
Stories
01 Khai Xuân by QuanThanhDeQuan Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Tý thời, đêm 30 tháng 12 năm Nhâm Tý  - Đại Đạo 47 - 02 2 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1357 Read Count: 212
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 09 tháng 01 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 11 2 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1850 Read Count: 235
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 3 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 17 4 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1941 Read Count: 250
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời 01-11 Tân Sửu Đ.Đ.37 -  8 12 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1469 Read Count: 203
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 7 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 13 8 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2464 Read Count: 153
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời 21-8 năm Canh Tý 11 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1004 Read Count: 165
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 9 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 48 - 26 9 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1570 Read Count: 256
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 01 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 06 02 1974
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1191 Read Count: 226
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 02 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 08 3 1974
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 3794 Read Count: 564
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 4 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 22 4 1974
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 890 Read Count: 203
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Dần thời 21-8 năm Canh Tý 11 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1096 Read Count: 204
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Cơ lập giáo by DieuTriKimMau Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý 6 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1428 Read Count: 155
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Tý Thời 18 tháng 8 năm Canh Tý  08 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 872 Read Count: 204
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Tý thời 15 tháng 6 năm Nhâm Dần  16 7 1962  tại Hội Thánh Trung ương
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1692 Read Count: 224
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời 20 tháng 8 năm Canh Tý 10 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1666 Read Count: 209
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Đêm 15 tháng 7 năm Đại Đạo 37 - 14 8 1962
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1632 Read Count: 205
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý 6 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1787 Read Count: 218
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Dậu thời Rằm/10 Tân Sửu Đ. Đ. 37  - 22 11 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1785 Read Count: 214
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời 21-8 năm Canh Tý 11 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1539 Read Count: 186
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary:

Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý  6 10 1960
Bộ kinh TAM THỪA CHƠN GIÁO này gồm có 3 quyển sẽ diễn giải bằng văn vần để các con dễ nhớ. Mẹ sẵn định theo thứ lớp, theo phẩm bực tu tiến, rồi đây các con đủ phương tiện luyện thành đắc giác mà trở về cùng Mẹ.


Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1912 Read Count: 207
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
 
Trang Chánh • •