031 Tam Thừa Chơn Giáo
Stories
Summary: Tý thời, đêm 30 tháng 12 năm Nhâm Tý  - Đại Đạo 47 - 02 2 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 09 tháng 01 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 11 2 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 3 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 17 4 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời 01-11 Tân Sửu Đ.Đ.37 -  8 12 1961 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 7 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 13 8 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời 21-8 năm Canh Tý 11 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 9 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 48 - 26 9 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 01 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 06 02 1974 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 02 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 08 3 1974 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 4 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 22 4 1974 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Dần thời 21-8 năm Canh Tý 11 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý 6 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Tý Thời 18 tháng 8 năm Canh Tý  08 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Tý thời 15 tháng 6 năm Nhâm Dần  16 7 1962  tại Hội Thánh Trung ương More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời 20 tháng 8 năm Canh Tý 10 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Đêm 15 tháng 7 năm Đại Đạo 37 - 14 8 1962 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý 6 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Dậu thời Rằm/10 Tân Sửu Đ. Đ. 37  - 22 11 1961 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời 21-8 năm Canh Tý 11 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary:

Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý  6 10 1960
Bộ kinh TAM THỪA CHƠN GIÁO này gồm có 3 quyển sẽ diễn giải bằng văn vần để các con dễ nhớ. Mẹ sẵn định theo thứ lớp, theo phẩm bực tu tiến, rồi đây các con đủ phương tiện luyện thành đắc giác mà trở về cùng Mẹ.

More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
 
 
Trang Chánh • •