030 Bảo Pháp Chơn Kinh
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary:

Khai thị Chơn Kinh Bảo Pháp truyền,

Ân điển diệu thần ứng hóa duyên,

Sung mãn, căn linh hồi kiến tánh,

Lưu hành quảng đại thế bình yên.

More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
 
 
Trang Chánh • •