001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Mục lục -VP Phổ Thông Giáo Lý More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

QUAN tước mấy ai được cửu trường,

ÂM thầm hành Đạo nối tình thương,

NHƯ không biết được phương châm ấy,

LAI học cứu mình thoát nhiễu nhương.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Từng phen GIÁO hóa khách trần ai,

Rõ biết Tam TÔNG sớm hiệp vầy,

Chánh nghĩa ĐẠI đồng dìu đại chúng,

Nguyên nhân Thiên ĐẠO tạo Thiên Đài,

Rừng tòng khóm vui hiền đức,

Cánh nhạn TRƯỜNG giang hợp trí tài,

Giáng bút thâm CANH tìm chí sĩ,

Có chăng người biết với người hay.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

dân chen chúc cảnh lầm than,

VĂN sĩ tài nhân khéo ngỡ ngàng,

DUYỆT lại sổ đời trong quá khứ,

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU Mẹ lai cơ,
VÔ-CỰC TỪ-TÔN gọi trẻ khờ,

Hợp sức chống chèo thoàn Đại Đạo,

Hầu đưa khách tục khỏi bơ vơ.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Rưới nước nhành dương tắt lửa lòng,

Cứu người đang lạc nẻo gai chông,

Lên thuyền Bát Nhã sang bờ giác,

Chứng quả nghìn thu chốn đảo Bồng.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Khí phách nghìn xưa vẫn sống còn,

Nay về nhìn lại dãy sông non,

Đạo mầu tô điểm Trời Nam Việt,

Cho giống Lạc Hồng khắp cháu con.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

tình con vướng nghiệp trầm luân,

CỰC khổ gian lao khó nỗi ngừng,

TỪ chốn mê tân qua bến giác,

TÔN thờ Đại Đạo mới an thân.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

ý các con vướng lỗi hoài,

CỰC lòng chẳng những kiếp trần ai,

TỪ tâm lập đức bòn công để,

TÔN tử khỏi phiền buổi hậu lai.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

GIÁC quan mở rộng khắp càn khôn,

THẾ sự đua chen khó bảo tồn,

ĐẠO đức gìn lòng cho trọn vẹn,

NHƠN tâm đắc nhứt yết Từ Tôn.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Mười mấy năm trường cách biệt nhau,

Âm dương đôi ngả biết phương nào,

Giờ đây đắc lịnh về quê cũ,

Mừng hết tam ban một tiếng chào.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

QUAN trường như áo mặc rồi thay,

ÂM chất người ôi! kíp tạo gầy,

BỒ liễu, nam nhân tua gắng chí,

TÁT nhơn tát phúc chốn trần ai.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Dắt dìu cho khách vượt phong ba,

Cho Phật Thánh Tiên hiệp một nhà,

Cho sứ mạng nêu danh sử đạo,

Cho đời tận hưởng thế an hòa.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

THƯỜNG đến hồng trần độ chúng sanh,

mà chẳng nhiễm chốn hư danh,

NAM san giả khách khuyên người dữ,

Bắc HẢI hóa nhơn giúp kẻ lành.

QUAN tước ngàn phen tâm chẳng lụy,

Phúc ÂM muôn kiếp chí lo hành,

NHƯ không hữu tận vô cùng nguyện,

LAI vãng dìu đời lại cõi thanh.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

HIỆP sức mà lo phổ Đạo Trời,

THIÊN lương có sẵn mỗi con người,

ĐẠI công đại đức tày Trời Đất,

ĐẾ vị muôn đời mãi sáng soi.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Mẹ khuyên các trẻ rán bình tâm,

Giữa lúc Thu sang cảnh trọng trầm,

Ngọn đuốc Thiên quang soi tỏ rõ,

Đừng theo ý tục bước sai lầm.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Lòng thành khẩn nguyện đến Thiên Cung,

Vì xót nhơn sanh buổi cuối cùng,

Giáng bút khuyên người noi chánh Đạo,

Ngàn năm giữ vững kiếp Rồng Tiên.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

THIÊN luật ai qua ở cõi trần,

LINH hồn thanh nhẹ, trược là thân,

CHƠN quang xuất hiện nơi cung nội,

TIÊN cảnh huờn lai cậy bút thần.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Linh căn là hiện bản thân Thầy,

Một khối Linh Quang chiết xuống đây,

Chúng nó khổ đau, Thầy cũng thế,

Làm sao sớm dứt cảnh tình nầy.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

ĐÔNG Độ thương người chốn biển mê,

PHƯƠNG chi giác ngộ dẫn đem về,

CHƯỞNG đèn chơn lý soi đường tối,

Bao QUẢN thăng trầm khen với chê.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
 
 
Trang Chánh • •