023 Tu Chơn Thiệp Quyết
Stories
Summary:

Tu Chơn Thiệp Quyết 1

 

 

       Cung Bạch-Ngọc ngự lâm bửu tọa,

       Thọ chư Thần triều hạ đã yên, (1)

              Thân thân giá hạnh Nam-Thiên,

Trước xem Tam Giáo, cháu Tiên con Rồng. (2)

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
 
Trang Chánh • •