RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
023 Tu Chơn Thiệp Quyết
Stories
Summary:

Tu Chơn Thiệp Quyết 1

 

 

       Cung Bạch-Ngọc ngự lâm bửu tọa,

       Thọ chư Thần triều hạ đã yên, (1)

              Thân thân giá hạnh Nam-Thiên,

Trước xem Tam Giáo, cháu Tiên con Rồng. (2)

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 023 Tu Chơn Thiệp Quyết
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 4850 Read Count: 973
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
Trang Chánh • •