022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Stories
Summary: Chương II : Huyền vi bí ẩn
Vĩnh Ca Phủ Tự, 6-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 5 4 1957 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương V : Ảnh hưởng của tư tưởng

Xích Long Minh Đức, 5-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 17-6-1961

Ơn Trên hằng dạy: Tư tưởng, lời nói, việc làm đồng tội và đồng phước là như thế vậy. Bởi tư tưởng, lời nói, việc làm do thân, khẩu, ý mà ra.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương II : Ẩn mình trong cơn giông gió
Ngọc Thanh Quang, 19-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 3 5 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương IV : Ba thành một, một ra ba

       Tam giáo lấy tinh túy là: công bình, từ bi, bác ái. Cũng như là: tinh, khí, thần, thử hỏi, thiếu một được chăng?

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương II : Ba đào sóng nổi
Thanh Long Cung, 24-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 23 4 1957 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương IV : Biết tu ngàn vàng khó sánh

Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961

Vào cửa đạo thì rất dễ, nhưng biết đạo để thực hành thì rất khó vô cùng. Kẻ nào không vào tịnh thất vẫn có thể tu được, nhưng vào tu mà không biết rõ lẽ chơn lời giả, phân luận vàng thau, làm sao đạt thấu chơn lý để giải thoát linh hồn?

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương V : Biện phân tà chánh

Châu Minh, 14-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 26 7 1961

Pháp cũng có pháp tà, pháp chánh,

       Chánh pháp là trong cảnh toàn chơn,

              Chánh pháp giáo hóa nghĩa nhơn,

Chánh pháp dạy rõ nguồn chơn lý mầu.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương II : Cảnh Bồng Lai
Khánh Bình, 30-9 năm Đại Đạo 39 Quý Mão, 15 11 1963 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương IV : Cảnh hành đạo

Sóng to, gió lớn vượt qua,

Quản bao khó nhọc chí mà vẫn vui.

       Vui ấy bởi rõ mùi đạo đức,

       Dù gian lao, khổ cực không nài;

              Mong sao cho được tới ngày,

Vinh quang rực rỡ Cao Đài rạng danh.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương I : Cảnh Xuân
Châu Minh, 1-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 2 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chương III : Chay miệng, chay lòng
Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 6 1961
Như thế, Phước, Lộc, Thọ là ngọn; Thân, Khẩu, Ý là gốc nảy sinh, do mỗi con gieo giống
More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương I : Chào Xuân
Châu Minh, 1-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 2 1961

More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương II : Chèo thuyền rước khách
Huỳnh Long Phủ Tự, 9-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 8 4 1957

More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương IV : Chớ phân mạnh yếu

Nếu các con thật sự yêu thương như cốt nhục, như chân tay, điều đó cũng là điều quý báu lắm rồi, hà huống chi một việc vĩ đại hơn, là cứu vớt chúng sanh.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương III : Chia nhau bao nỡ đôi đàng đó con
Bạch Quang Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20 7 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chương II : Chuông khải ngộ
Ngũ Long Môn, 6-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 18 6 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương III : Chăm sóc tâm điền

 Bạch Quang Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961

Vì đời không phải là một ngày tốt đẹp, và cũng không phải là một ngày xấu xa, mà là một ngày tích cực để thi đua hành vi mà cứu độ chúng sanh.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương VI : Chơn nhơn và phàm nhơn

Châu Minh, 13-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29 3 1961

Mỗi con hãy nhớ lại coi ngày trước con chưa ngộ đạo Thầy thì tâm tánh con như thế nào? Rồi trải qua mấy mươi năm học đạo, ngày nay tâm tánh con ra sao? Mặc dù có phần thay đổi lớn, từ chỗ xấu ra tốt, từ chỗ dở ra hay, nhưng con ôi! đường thiên lý vẫn còn thăm thẳm, mỗi chơn tâm cần phải phát triển những tinh thần bác ái, hy sinh cao cả để phụng sự cho nhơn loại,

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương III : Chơn truyền căn bản
Huệ Đông Thiên, 1-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 13 6 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương IV : Con đường thắng khổ

con làm lành, làm phải, đem mình tương thân, tương trợ, thật sự hòa thuận, thương yêu; mỗi con được hòa thuận với nhau trong đường chánh lý, thì dù cho các con không kêu, người cũng đến, không gọi, người cũng vào cửa tu.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
 
Trang Chánh • •