RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Stories
Giác-Thế by HuynhMiDongTu Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương III : 18.-  Giác-Thế

Hạnh ngộ Cao-Đài buổi Hạ-Nguơn,

Hữu phước nhờ Thầy ban đại-xá,


 
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 309 Read Count: 299
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary:

Chương II : 10.- Hạnh Phúc Tiêu Diệt và Bất Diệt
Hạnh-phúc chẳng phải là của cải, mà hạnh-phúc do ở tinh-thần.


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 171 Read Count: 329
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Kiếp Trần Ai by Nhan_Uyen Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương II : 13.- Kiếp Trần Ai

Một kiếp con người vắn tợ gang,

Phù-dung sớm nở lại chiều tàn,

Công-danh, phú-quí dường mây gió,Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 78 Read Count: 319
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Lúc Tàn Canh by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương II : 09.-  Lúc Tàn Canh
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 149 Read Count: 301
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Lập Chí Tu by DieuTriKimMau Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương IV : 26.- Lập Chí Tu
Ðạo Thầy mở ra mười hai chi-phái là một cội mười hai nhánh, mười hai nấc thang cho các con đi

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 473 Read Count: 320
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương VIII : 89.- Lẽ Thật
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 530 Read Count: 299
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương III : 20.- Nhẹ Kiếp Phù Sinh
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 205 Read Count: 245
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương X : 101- Phát Triển Đức Tánh Tốt
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 734 Read Count: 257
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương IV : 24.- Quan Niệm Tu Hành
Cũng như các con biết đời là ảo-mộng, là đau-khổ, mà các con không học đạo-đức chơn-lý để giải-thoát khổ nạn, thì hoài công lắm ru?

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 706 Read Count: 323
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IV : 22.- Quyết Chí Tu

       Nếu con mãi khinh-lờn đường Ðạo,

       Thì có ngày quả-báo dập-dồi,

              Khuyên con một dạ chớ lơi,

Bước đường hành Ðạo chiều mơi đừng sờn.Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 531 Read Count: 277
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương III : 15.-  Tỉnh Mộng Huỳnh-Lương

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 84 Read Count: 299
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương II : 12.-  Tranh Đua Vật Chất
Trong gia-đình không biết thương lẫn nhau thì còn gì là yên vui; trong làng mạc, trong xã-hội nếu thiếu tình thương thì cang-thường đảo lộn, quốc-gia suy tân.

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 429 Read Count: 232
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương IV : 21.- Tu Là Cội Phúc
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 228 Read Count: 216
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Tu Thân by VanTuyenThanhVuong Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương IV : 25.- Tu Thân
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 188 Read Count: 211
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương VIII : 84.- Tu Thân, Tu Khẩu

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 515 Read Count: 287
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương II : 13.- Vật Chất Là Giả Tạm
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 230 Read Count: 265
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương III : 15.-  Đạo-Đức Trường Tồn
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 389 Read Count: 207
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IX : 100-  Định Nghĩa Chuyển Hóa Long-Hoa
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 252 Read Count: 279
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương II : 11.- Đời Là Bẫy Cạm

Chim vướng lưới sâu bởi thấy mồi,

Cá tham của sẵn để dòng khơi,

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 95 Read Count: 282
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương III : 17.- Đời Nầy Ví Thể Đèn Tàn

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 343 Read Count: 209
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
 
Trang Chánh • •