021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Stories
Summary: Chương III : 18.-  Giác-Thế

Hạnh ngộ Cao-Đài buổi Hạ-Nguơn,

Hữu phước nhờ Thầy ban đại-xá,


  More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary:

Chương II : 10.- Hạnh Phúc Tiêu Diệt và Bất Diệt
Hạnh-phúc chẳng phải là của cải, mà hạnh-phúc do ở tinh-thần.

More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương II : 13.- Kiếp Trần Ai

Một kiếp con người vắn tợ gang,

Phù-dung sớm nở lại chiều tàn,

Công-danh, phú-quí dường mây gió,


More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương II : 09.-  Lúc Tàn Canh More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương IV : 26.- Lập Chí Tu
Ðạo Thầy mở ra mười hai chi-phái là một cội mười hai nhánh, mười hai nấc thang cho các con đi
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương VIII : 89.- Lẽ Thật More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương III : 20.- Nhẹ Kiếp Phù Sinh More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương X : 101- Phát Triển Đức Tánh Tốt More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương IV : 24.- Quan Niệm Tu Hành
Cũng như các con biết đời là ảo-mộng, là đau-khổ, mà các con không học đạo-đức chơn-lý để giải-thoát khổ nạn, thì hoài công lắm ru?
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IV : 22.- Quyết Chí Tu

       Nếu con mãi khinh-lờn đường Ðạo,

       Thì có ngày quả-báo dập-dồi,

              Khuyên con một dạ chớ lơi,

Bước đường hành Ðạo chiều mơi đừng sờn.


More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương III : 15.-  Tỉnh Mộng Huỳnh-Lương
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương II : 12.-  Tranh Đua Vật Chất
Trong gia-đình không biết thương lẫn nhau thì còn gì là yên vui; trong làng mạc, trong xã-hội nếu thiếu tình thương thì cang-thường đảo lộn, quốc-gia suy tân.
More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương IV : 21.- Tu Là Cội Phúc More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IV : 25.- Tu Thân More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương VIII : 84.- Tu Thân, Tu Khẩu
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương II : 13.- Vật Chất Là Giả Tạm More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương III : 15.-  Đạo-Đức Trường Tồn More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IX : 100-  Định Nghĩa Chuyển Hóa Long-Hoa More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương II : 11.- Đời Là Bẫy Cạm

Chim vướng lưới sâu bởi thấy mồi,

Cá tham của sẵn để dòng khơi,

 

More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương III : 17.- Đời Nầy Ví Thể Đèn Tàn
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
 
 
Trang Chánh • •