020 Ngọc Minh Kinh
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: LỜI GIỚI THIỆU More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

NGỌC-CHÂU MINH-ĐẠI CHƠN-KINH,

Cứu ách cứu nạn cả sanh linh,

Kiền khôn thâu Nhựt Nguyệt,

Chuyển vận nước thanh bình. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
 
 
Trang Chánh • •